แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

         

      มกราคม 2548

     กุมภาพันธ์ 2548     มีนาคม 2548
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (DPNSS) 1 28  11.42 0.000 10.62 0.000  12.07 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (DPNSS) 28 2  1.32 0.256 1.34 0.277  1.28 0.264
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30  2.54 0.000 2.10 0.000  3.09 0.000
4 ศสส.สป. SAT Trunk 11 3  0 0.000 0 0.000  0 0.000
5 ศสส.สป. (HL 51504) SAT Trunk 12 1  0 0.000 0 0.000  0 0.000
6 สสจ.บุรีรัมย์ 64 Kb/s (UIH) 41 6  2.78 0.057 2.60 0.032  3.11 0.058
7 สสจ.สุรินทร์ 64 Kb/s (UIH) 42 6  3.82 0.125 3.69 0.095  4.29 0.139
8 สสจ.ศรีสะเกษ 64 Kb/s (UIH) 43 6  3.72 0.089 3.75 0.099  3.85 0.107
9 สสจ.อุบลราชธานี 64 Kb/s (UIH) 44 6  3.98 0.127 3.56 0.087  4.35 0.143
10 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 6 30  5.47 0.000 4.88 0.000  5.33 0.000

ข้อมูล : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์  นช.ฟส.6               Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์   011340  เมษายน 2548