แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

         

    มกราคม 2549

     กุมภาพันธ์ 2549     มีนาคม 2549
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 31 28 10.59 0.000 9.52 0.000 10.14 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (QSIG) 38 2 0.58 0.095 0.71 0.095 0.59 0.095
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30 3.17 0.000 2.43 0.000 2.48 0.000
4 สสจ.บุรีรัมย์ 2 Mb/s (QSIG) 94 30 2.96 0.000 3.09 0.000 2.94 0.000
5 สสจ.สุรินทร์ 2 Mb/s (QSIG) 95 30 2.94 0.000 3.34 0.000 2.91 0.000
6 สสจ.ศรีสะเกษ 2 Mb/s (QSIG) 96 30 2.52 0.000 2.67 0.000 2.49 0.000
7 สสจ.อุบลราชธานี 2 Mb/s (QSIG) 97 30 4.41 0.000 4.22 0.000 4.13 0.000
8 สสจ.บุรีรัมย์ 64 Kb/s (UIH) 41 6 0 0 0 0 0 0
9 สสจ.สุรินทร์ 64 Kb/s (UIH) 42 6 0.42 0.000 0.48 0.000 0.15 0.000
10 สสจ.ศรีสะเกษ 64 Kb/s (UIH) 43 6 0 0 0 0 0 0
11 สสจ.อุบลราชธานี 64 Kb/s (UIH) 44 6 0 0 0 0 0 0
12 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 92 30 1.85 0.000 4.11 0.000 3.31 0.000

 

 

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์   021020 เมษายน 2549