แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

         

 ตุลาคม 2549

     พฤศจิกายน 2549     ธันวาคม 2549
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 31 28 8.63 0.000 9.88 0.000 6.23 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (QSIG) 38 2 0.99 0.198 0.73 0.134 0.62 0.106
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30 3.37 0.000 2.29 0.000 2.48 0.000
4 สสจ.บุรีรัมย์ 2 Mb/s (QSIG) 94 30 2.77 0.000 2.41 0.000 2.31 0.000
5 สสจ.สุรินทร์ 2 Mb/s (QSIG) 95 30 2.77 0.000 2.51 0.000 2.22 0.000
6 สสจ.ศรีสะเกษ 2 Mb/s (QSIG) 96 30 2.31 0.000 2.54 0.000 1.86 0.000
7 สสจ.อุบลราชธานี 2 Mb/s (QSIG) 97 30 4.09 0.000 4.06 0.000 3.18 0.000
8 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 92 30 2.90 0.000 1.34 0.000 2.38 0.000

                                  

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์   1 มกราคม  2550