แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

          ตุลาคม 2550      พฤศจิกายน 2550     ธันวาคม 2550
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 31 28 8.99 0.000 6.93 0.000 7.18 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (QSIG) 38 2 0.45 0.066 0.40 0.054 0.55 0.090
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30 2.51 0.000 2.30 0.000 2.45 0.000
4 สสจ.บุรีรัมย์ 2 Mb/s (QSIG) 94 30 2.54 0.000 2.50 0.000 2.06 0.000
5 สสจ.สุรินทร์ 2 Mb/s (QSIG) 95 30 2.48 0.000 2.48 0.000 2.07 0.000
6 สสจ.ศรีสะเกษ 2 Mb/s (QSIG) 96 30 2.15 0.000 2.17 0.000 1.84 0.000
7 สสจ.อุบลราชธานี 2 Mb/s (QSIG) 97 30 3.63 0.000 3.36 0.000 2.76 0.000
8 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 92 30 5.20 0.000 4.52 0.000 6.01 0.000

                                  

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์    2 มกราคม  2551