แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

          ตุลาคม 2551      พฤศจิกายน 2551     ธันวาคม 2551
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 31 28 1.95 0.000 1.56 0.000 4.21 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (QSIG) 38 2 0.26 0.027 0.35 0.031 6.08 0.000
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30 8.42 0.000 7.82 0.000 0.09 0.004
4 สสจ.บุรีรัมย์ 2 Mb/s (QSIG) 94 30 2.53 0.000 2.20 0.000 2.03 0.000
5 สสจ.สุรินทร์ 2 Mb/s (QSIG) 95 30 2.42 0.000 2.34 0.000 1.76 0.000
6 สสจ.ศรีสะเกษ 2 Mb/s (QSIG) 96 30 1.98 0.000 2.12 0.000 1.32 0.000
7 สสจ.อุบลราชธานี 2 Mb/s (QSIG) 97 30 2.89 0.000 2.74 0.000 2.1 0.000
8 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 92 30 3.01 0.000 2.35 0.000 1.87 0.000

                                  

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์    5 มกราคม  2552