แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

          มกราคม 2550      กุมภาพันธ์ 2550     มีนาคม 2550
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 31 28 7.92 0.000 7.94 0.000 8.93 0.00
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (QSIG) 38 2 0.61 0.103 0.56 0.091 0.92 0.180
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30 3.14 0.000 2.97 0.000 1.41 0.00
4 สสจ.บุรีรัมย์ 2 Mb/s (QSIG) 94 30 2.84 0.000 2.65 0.000 2.70 0.00
5 สสจ.สุรินทร์ 2 Mb/s (QSIG) 95 30 2.43 0.000 2.65 0.000 2.77 0.00
6 สสจ.ศรีสะเกษ 2 Mb/s (QSIG) 96 30 2.37 0.000 2.60 0.000 2.80 0.00
7 สสจ.อุบลราชธานี 2 Mb/s (QSIG) 97 30 4.08 0.000 4.02 0.000 4.10 0.00
8 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 92 30 2.85 0.000 3.05 0.000 2.51 0.00

                                  

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์   1 เมษายน 2550