แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

          มกราคม 2551      กุมภาพันธ์ 2551     มีนาคม 2551
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 31 28 8.96 0.000 6.79 0.000 8.10 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (QSIG) 38 2 0.31 0.035 0.32 0.037 0.47 0.037
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30 3.19 0.000 1.06 0.000 1.29 0.000
4 สสจ.บุรีรัมย์ 2 Mb/s (QSIG) 94 30 2.40 0.000 2.37 0.000 2.32 0.000
5 สสจ.สุรินทร์ 2 Mb/s (QSIG) 95 30 2.27 0.000 2.29 0.000 2.31 0.000
6 สสจ.ศรีสะเกษ 2 Mb/s (QSIG) 96 30 2.36 0.000 2.03 0.000 2.07 0.000
7 สสจ.อุบลราชธานี 2 Mb/s (QSIG) 97 30 3.31 0.000 3.02 0.000 2.82 0.000
8 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 92 30 6.75 0.000 3.74 0.000 3.00 0.000

                                  

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์    1 เมษายน 2551