แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

          มกราคม 2552      กุมภาพันธ์ 2552     มีนาคม 2552
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 31 28 0.66 0.000 0.33 0.000    
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (QSIG) 38 2 6.87 0.032 0.28 0.029    
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30 0.29 0.000 6.41 0.000    
4 สสจ.บุรีรัมย์ 2 Mb/s (QSIG) 94 30 2.18 0.000 1.80 0.000    
5 สสจ.สุรินทร์ 2 Mb/s (QSIG) 95 30 1.83 0.000 2.02 0.000    
6 สสจ.ศรีสะเกษ 2 Mb/s (QSIG) 96 30 1.37 0.000 1.30 0.000    
7 สสจ.อุบลราชธานี 2 Mb/s (QSIG) 97 30 2.30 0.000 2.30 0.000    
8 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 92 30 2.87 0.000 2.00 0.000    

                                  

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์   3 มีนาคม  2552