แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

         

    กรกฎาคม 2549

     สิงหาคม 2549     กันยายน 2549
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 31 28 7.74 0.000 7.06 0.000 8.29 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (QSIG) 38 2 0.54 0.087 0.65 0.122 1.25 0.257
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30 2.59 0.000 1.56 0.000 1.78 0.000
4 สสจ.บุรีรัมย์ 2 Mb/s (QSIG) 94 30 2.24 0.000 2.85 0.000 2.72 0.000
5 สสจ.สุรินทร์ 2 Mb/s (QSIG) 95 30 2.22 0.000 2.30 0.000 2.44 0.000
6 สสจ.ศรีสะเกษ 2 Mb/s (QSIG) 96 30 2.12 0.000 2.32 0.000 2.28 0.000
7 สสจ.อุบลราชธานี 2 Mb/s (QSIG) 97 30 3.30 0.000 3.91 0.000 3.86 0.000
8 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 92 30 1.60 0.000 2.28 0.000 2.71 0.000

                                    วงจร ศสข.4 (นม) - สสจ.ลูกข่ายผ่านวงจร 64 Kbps ศสส.สป.ยกเลิกการเช่าวงจรสื่อสัญญาณตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.2549

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์   2 ตุลาคม 2549