แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

           เมษายน 2550      พฤษภาคม 2550     มิถุนายน 2550
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 31 28 7.23 0.000 3.89 0.000 0.97 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (QSIG) 38 2 0.72 0.132 4.95 0.000 8.85 0.228
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30 1.84 0.000 0.31 0.036 0.29 0.000
4 สสจ.บุรีรัมย์ 2 Mb/s (QSIG) 94 30 1.89 0.000 2.28 0.000 2.67 0.000
5 สสจ.สุรินทร์ 2 Mb/s (QSIG) 95 30 2.12 0.000 2.24 0.000 2.5 0.000
6 สสจ.ศรีสะเกษ 2 Mb/s (QSIG) 96 30 2.24 0.000 2.05 0.000 2.28 0.000
7 สสจ.อุบลราชธานี 2 Mb/s (QSIG) 97 30 2.95 0.000 3.45 0.000 3.44 0.000
8 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 92 30 2.99 0.000 2.79 0.000 3.34 0.000

                                  

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์   2 กรกฏาคม  2550