แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

          เมษายน 2551      พฤษภาคม 2551     มิถุนายน 2551
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 31 28 5.42 0.000 0.91 0.000 2.63 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (QSIG) 38 2 0.24 0.037 0.07 0.002 6.05 0.000
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30 3.21 0.000 6.62 0.000 0.24 0.000
4 สสจ.บุรีรัมย์ 2 Mb/s (QSIG) 94 30 2.06 0.000 2.08 0.000 2.01 0.000
5 สสจ.สุรินทร์ 2 Mb/s (QSIG) 95 30 2.56 0.000 2.04 0.000 2.25 0.000
6 สสจ.ศรีสะเกษ 2 Mb/s (QSIG) 96 30 1.89 0.000 1.95 0.000 1.87 0.000
7 สสจ.อุบลราชธานี 2 Mb/s (QSIG) 97 30 2.54 0.000 2.01 0.000 2.59 0.000
8 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 92 30 2.97 0.000 3.2 0.000 3.32 0.000

                                  

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์    1 กรกฏาคม  2551