แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

           กรกฏาคม 2550      สิงหาคม 2550     กันยายน 2550
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 31 28 6.77 0.000 7.52 0.000 7.29 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (QSIG) 38 2 0.41 0.056 0.30 0.034 0.34 0.042
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30 3.77 0.000 2.60 0.000 3.34 0.000
4 สสจ.บุรีรัมย์ 2 Mb/s (QSIG) 94 30 2.39 0.000 2.55 0.000 2.59 0.000
5 สสจ.สุรินทร์ 2 Mb/s (QSIG) 95 30 2.50 0.000 2.38 0.000 2.55 0.000
6 สสจ.ศรีสะเกษ 2 Mb/s (QSIG) 96 30 2.21 0.000 2.19 0.000 2.17 0.000
7 สสจ.อุบลราชธานี 2 Mb/s (QSIG) 97 30 3.10 0.000 3.11 0.000 3.66 0.000
8 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 92 30 3.43 0.000 6.32 0.000 4.28 0.000

                                  

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์    1 ตุลาคม  2550