แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

          กรกฎาคม 2551      สิงหาคม 2551     กันยายน 2551
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 31 28 1.11 0.000 1.88 0.000 1.26 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (QSIG) 38 2 7.26 0.037 6.8 0.000 0.29 0.031
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30 0.37 0.022 0.32 0.037 7.77 0.000
4 สสจ.บุรีรัมย์ 2 Mb/s (QSIG) 94 30 2.07 0.000 2.10 0.000 2.13 0.000
5 สสจ.สุรินทร์ 2 Mb/s (QSIG) 95 30 2.14 0.000 2.21 0.000 2.22 0.000
6 สสจ.ศรีสะเกษ 2 Mb/s (QSIG) 96 30 2.04 0.000 1.92 0.000 1.9 0.000
7 สสจ.อุบลราชธานี 2 Mb/s (QSIG) 97 30 2.48 0.000 2.52 0.000 2.61 0.000
8 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 92 30 3.38 0.000 3.66 0.000 2.23 0.000

                                  

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์    2 ตุลาคม  2551