: ข้อมูลจากการจดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

ที่มา  จากการจดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน                                                                             รายละเอียดการใช้ไฟฟ้าของ ศสข.4 (นม)           

                                                               
                                                                                                    

 

 : ข้อมูลจาก web กระทรวงพลังงาน
                                                                                                                                     
                                                                                                                                            
วินะรุด :   : 3 ต.ค.57