ที่มา
 
 จากการจดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน         
                                                                    รายละเอียดการใช้ไฟฟ้าของ ศสข.4 (นม)               
                                                               
                                                                                                    

                                                                                                                                      
                                                                                                                                            
วินะรุด : Update : 130954/10/49