ที่มา  จากการจดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน                                                                             รายละเอียดการใช้ไฟฟ้าของ ศสข.4 (นม)               
                                                               
                                                                                                    

                                                                                                                                      
                                                                                                                                            วินะรุด :   : 2 ต.ค.55