แบบรายงานสถิติจำนวน รับ-ส่ง โทรสาร
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ประจำปีงบประมาณ 2553


 

ไตรมาส

เดือน

ข่าวรับ

ข่าวส่ง

รวม

(ฉบับ)

(ฉบับ)

(ฉบับ)

1   ตุลาคม 2552 112 271 383
  พฤศจิกายน 2552 113 327 440
  ธันวาคม 2552 102 330 432
2   มกราคม 2553 97 302 399
  กุมภาพันธ์ 2553 127 383 510
  มีนาคม 2553 121 427 548
3

  เมษายน 2553

92 329 421

  พฤษภาคม 2553

135 394 529
  มิถุนายน 2553 133 406 539
4   กรกฎาคม 2553 116 383 499
  สิงหาคม 2553 107 357 464
  กันยายน 2553 108 312 420

รวม

1,363 4,221 5,584
: วินะรุด : 6 ต.ค.53