สถิติข่าวโทรสาร จำแนกตามหน่วยงานที่ใช้บริการ
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ประจำปีงบประมาณ 2553 

 

ไตรมาสที่ 4

หน่วยงานที่ใช้บริการ

กรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553 กันยายน 2553

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

  สป.มท. 84 232 316 82 242 324 85 208 293
 ปกครอง 3 15 18 2 10 12 1 5 6
  พัฒนาชมชน 5 25 30 7 35 42 12 59 71

กลาโหม

  กอ.รมน. 24 109 133 16 70 86 10 40 50

ต่างประเทศ

  - 1 1 - - - 0 0 0

คลัง

  - 1 1 - - - 0 0 0
 

รวม

116 383 499 107 357 464 108 312 420

 

 

ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานที่ใช้บริการ

เมษายน 2553 พฤษภาคม 2553 มิถุนายน 2553

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

  สป.มท. 81 277 358 108 302 410 105 277 382
  ปกครอง 2 10 12 2 10 12 1 5 6
  พัฒนาชมชน 5 25 30 6 30 36 4 20 24
  ปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - - - 1 5 6

กลาโหม

  กอ.รมน. 3 16 19 18 47 65 21 98 119

เทคโนโลยีฯ

  1 1 2 - - - - - -

ยุติธรรม

  - - - 1 5 6 - - -

สนง.ตำรวจฯ

  - - - - - - 1 1 2
 

รวม

92 329 421 135 394 529 133 406 539

 

 

ไตรมาสที่ 2

หน่วยงานที่ใช้บริการ

มกราคม 2553 กุมภาพันธ์ 2553 มีนาคม 2553

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

  สป.มท. 92 275 367 111 303 414 100 329 429
 ปกครอง 3 15 18 - - - 2 10 12
 พัฒนาชมชน 1 5 6 14 70 84 8 40 48
 ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - - - 1 5 6

กลาโหม

  กอ.รมน. 1 5 6 2 10 12 9 38 47

สนง.ตำรวจ

  - 2 2 - - - - - -

สำนักนายกฯ

  - - - - - - 1 5 6
 

รวม

97 302 399 127 383 510 121 427 548

 

 

ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานที่ใช้บริการ

ตุลาคม 2552 พฤศจิกายน 2552 ธันวาคม 2552

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

  สป.มท. 111 269 380 100 269 369 86 256 342
 ปกครอง - - - - - - 1 5 6
 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - - - - - 1 5 6
  พัฒนาชมชน - - - 11 55 66 11 55 66

กลาโหม

  กอ.รมน. 1 1 2 2 1 3 3 7 10

สนง.ตำรวจ

   - 1 1 - 2 2 - 2 2
 

รวม

112 271 383 113 327 440 102 330 432 
 
: วินะรุด : 6 ต.ค.53