แบบรายงานสถิติจำนวน รับ-ส่ง โทรสาร
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ประจำปีงบประมาณ 2554


 

ไตรมาส

เดือน

ข่าวรับ

ข่าวส่ง

รวม

(ฉบับ)

(ฉบับ)

(ฉบับ)

1   ตุลาคม 2553 118 341 459
  พฤศจิกายน 2553 95 286 381
  ธันวาคม 2553 111 340 451
2   มกราคม 2554 113 363 476
  กุมภาพันธ์ 2554 120 369 489
  มีนาคม 2554 125 396 521
3

  เมษายน 2554

93 272 365

  พฤษภาคม 2554

91 312 403
  มิถุนายน 2554 100 310 410
4   กรกฎาคม 2554 85 281 366
  สิงหาคม 2554 76 252 328
  กันยายน 2554 118 341 459

รวม

1,245 3,863 5,108
: วินะรุด : 7 ต.ค.54