สถิติข่าวโทรสาร จำแนกตามหน่วยงานที่ใช้บริการ
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ประจำปีงบประมาณ 2554 

 

ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานที่ใช้บริการ

กรกฎาคม 2554 สิงหาคม 2554 กันยายน 2554

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 62 188 250 59 182 241 93 242 335
 ปกครอง 3 14 17 - - - 1 3 4
 พัฒนาชุมชน 3 15 18 6 25 31 7 35 42

กลาโหม

 กอ.รมน. 17 64 81 11 44 55 13 56 69
แรงงาน   - - - - - - 4 4 8
สนง.ตำรวจฯ   - - - - 1 1 - 1 1
 

รวม

85 281 366 76 252 328 118 341 459

 

 

ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานที่ใช้บริการ

 เมษายน 2554 พฤษภาคม 2554 มิถุนายน 2554

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

  สป.มท. 78 214 292 75 244 319 86 255 341
 ปกครอง 1 1 2 1 5 6 2 10 12
  พัฒนาชุมชน 6 29 35 4 20 24 3 15 18

กลาโหม

  กอ.รมน. 8 24 32 11 43 54 8 29 37

สาธารณสุข

  - 1 1 - - - - - -
สนง.ตำรวจฯ   - 3 3 - - - 1 1 2
 

รวม

93 272 365 91 312 403 100 310 410

 

 

ไตรมาสที่ 2

หน่วยงานที่ใช้บริการ

มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2554 มีนาคม 2554

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

 

มหาดไทย

 

  สป.มท. 92 261 353 97 281 378 99 278 377
 ปกครอง 3 15 18 1 5 6 2 10 12
  พัฒนาชมชน 4 20 24 4 19 23 7 35 42
  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 3 4 - - - - - -

กลาโหม

  กอ.รมน. 13 64 77 16 63 79 17 73 90
คลัง   - - - 1 - 1 - - -

สาธารณสุข

  - - - 1 1 2 - - -
 

รวม

113 363 476 120 369 489 125 396 521

 

 

ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานที่ใช้บริการ

ตุลาคม 2553 พฤศจิกายน 2553 ธันวาคม 2553

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

  สป.มท. 93 242 335 72 183 255 94 259 353
 ปกครอง 1 3 4 2 6 8 1 6 7
  พัฒนาชมชน 7 35 42 9 45 54 5 30 35

กลาโหม

  กอ.รมน. 13 56 69 12 52 64 11 45 56

แรงงาน

  4 4 8 - - - - - -

สนง.ตำรวจ

  - 1 1 - - - - - -
 

รวม

118 341 459 95 286 381 111 340 451 
 
: วินะรุด : 7 ต.ค.54