สถิติข่าวโทรสาร จำแนกตามหน่วยงานที่ใช้บริการ
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ประจำปีงบประมาณ 2555 

 

ไตรมาสที่ 4

หน่วยงานที่ใช้บริการ

กรกฎาคม 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 126 461 587 113 413 526 75 255 330
พัฒนาชุมชน 9 49 58 9 43 52 6 30 36

กลาโหม

 กอ.รมน. 9 36 45 9 36 45 2 8 10
 

รวม

144 546 690 131 492 623 83 293 376

 

 

ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานที่ใช้บริการ

เมษายน 2555 พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 119 341 460 98 345 443 95 340 435
 ปกครอง 2 10 12 - - - - - 0
พัฒนาชุมชน 8 40 48 11 46 57 10 40 50
  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 2 - - - 0 0 0

กลาโหม

 กอ.รมน. 4 12 16 9 40 49 13 49 62

สำนักนายกรัฐมนตรี

  - - - - - - 1 0 1
 

รวม

134 404 538 118 431 549 119 429 548

 

 

ไตรมาสที่ 2

หน่วยงานที่ใช้บริการ

มกราคม 2555 กุมภาพันธ์ 2555 มีนาคม 2555

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 80 282 362 77 259 336 77 293 370
 ปกครอง 1 5 6 4 18 22 1 3 4
พัฒนาชุมชน - - - 9 42 51 8 39 47

กลาโหม

 กอ.รมน. 4 17 21 12 46 58 5 21 26

สำนักงานตำรวจฯ

  - - - - 1 1 - - -
 

รวม

85 304 389 102 366 468 91 356 447

 

 

ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานที่ใช้บริการ

ตุลาคม 2554 พฤศจิกายน 2554 ธันวาคม 2554

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 50 135 185 91 278 369 111 329 440
 ปกครอง 3 15 18 - - - 0 0 0
 พัฒนาชุมชน 2 10 12 4 20 24 5 25 30
 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - - 1 2 3 0 0 0

กลาโหม

 กอ.รมน. 4 20 24 6 22 28 3 14 17

สนง.ตำรวจฯ

  - - - - 2 2 0 0 0
 

รวม

59 180 239 102 324 426 119 368 487

  
 
: วินะรุด : 2 ต.ค.55