สถิติข่าวโทรสาร จำแนกตามหน่วยงานที่ใช้บริการ
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ประจำปีงบประมาณ 2556 

 

ไตรมาสที่ 4

หน่วยงานที่ใช้บริการ

กรกฎาคม 2556 สิงหาคม 2556 กันยายน 2556

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 82 250 332 81 284 365 74 240 314
    ปภ. 1 3 4 - - - - - -

กลาโหม

 กอ.รมน. 6 18 24 6 18 24 6 18 24
แรงงาน   - - - 1 1 2 - - -
สนง.ตำรวจฯ   - - - - - - 1 2 3
 

รวม

89 271 360 88 303 391 81 260 341

 

 

ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานที่ใช้บริการ

เมษายน 2556 พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2556

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 70 220 290 98 309 407 133 404 537

กลาโหม

 กอ.รมน. 11 34 45 9 27 36 2 8 10

ท่องเที่ยวและกีฬา

  - - - - - - 1 5 6

สำนักนายกฯ

  - - - - - - 1 5 6
 

รวม

81 254 335 107 336 443 137 422 559

 

 

ไตรมาสที่ 2

หน่วยงานที่ใช้บริการ

มกราคม 2556 กุมภาพันธ์ 2556 มีนาคม 2556

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 91 328 419 84 297 381 120 444 564
 พัฒนาชุมชน 1 5 6 - - - - - -
 ปกครอง - - - - - - 2 10 12

กลาโหม

 กอ.รมน. 5 21 26 9 33 42 7 22 29

สนง.ตำรวจฯ

  - - - - - - 1 2 3
 

รวม

97 354 451 93 330 423 130 478 608

 

 

ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานที่ใช้บริการ

ตุลาคม 2555 พฤศจิกายน 2555 ธันวาคม 2555

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 77 238 315 102 377 479 100 368 468
 ปกครอง - - - 1 3 4 - - -
 พัฒนาชุมชน 2 10 12 - - - - - -

กลาโหม

 กอ.รมน. 12 48 60 8 32 40 6 24 30

สำนักนายกรัฐมนตรี

  2 10 12 4 18 22 - - 1

สน.ตำรวจฯ

  - - - - - - - 1 1
 

รวม

93 306 399 115 430 545 107 398 505

  
วินะรุด :  : 3 ต.ค.56