สถิติข่าวโทรสาร จำแนกตามหน่วยงานที่ใช้บริการ
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ประจำปีงบประมาณ 2557 

 

ไตรมาสที่ 4

หน่วยงานที่ใช้บริการ

กรกฎาคม 2557 สิงหาคม 2557 กันยายน 2557

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 90 290 380 95 340 435 73 238 311

กลาโหม

 กอ.รมน. 3 18 21 1 7 8 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 1 1
 

รวม

93 308 401 96 347 443 73 239 312

 

 

ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานที่ใช้บริการ

เมษายน 2557 พฤษภาคม 2557 มิถุนายน 2557

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 64 158 222 61 176 237 91 277 368
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 ปกครอง 0 0 0 0 0 0 0 1 1

กลาโหม

 กอ.รมน. 1 1 2 3 6 9 5 29 34
สาธารณสุข   0 1 1 0 0 0 0 0 0
สนง.ตำรวจฯ   0 0 0 1 2 3 0 3 3
 

รวม

66 160 226 65 184 248 97 310 407

 

 

ไตรมาสที่ 2

หน่วยงานที่ใช้บริการ

มกราคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มีนาคม 2557

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 52 141 193 33 97 130 57 162 219

กลาโหม

 กอ.รมน. 3 9 12 0 0 0 2 5 7
สนง.ตำรวจฯ   0 2 2 0 0 0 0 0 0
 

รวม

55 152 207 33 97 130 59 167 226


 

 

ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานที่ใช้บริการ

ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ธันวาคม 2556

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 83 316 399 98 338 436 53 166 219
 ปกครอง 0 0 0 2 9 11 0 0 0

กลาโหม

 กอ.รมน. 5 15 20 5 15 20 3 9 12
ศึกษาธิการ   0 0 0 1 1 2 0 0 0
สนง.ตำรวจฯ   5 15 20 0 2 2 0 0 0
 

รวม

88 331 419 106 365 471 56 175 231

  
วินะรุด :  : 3 ต.ค.57