สถิติข่าวโทรสาร จำแนกตามหน่วยงานที่ใช้บริการ
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ประจำปีงบประมาณ 2558


 

 

ไตรมาสที่ 4

หน่วยงานที่ใช้บริการ

กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 กันยายน 2558

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 113 350 463 154 496 397 100 283 383

ทรัพยากรธรรมชาติฯ

  - - - 1 5 6 - - -

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  - - - - 1 1 1 2 3
 

รวม

113 350 463 155 502 657 101 285 386


 

 

ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานที่ใช้บริการ

เมษายน 2558 พฤษภาคม 2558 มิถุนายน 2558

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 82 262 344 126 271 397 117 386 503
 ปกครอง - - - - - - - - -
 พัฒนาชุมชน - - - - - - - - -

กลาโหม

 กอ.รมน. - - - - - - - - -

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  - - - - - - - - -
 

รวม

82 262 344 126 271 397 117 386 503

 

 

ไตรมาสที่ 2

หน่วยงานที่ใช้บริการ

มกราคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 มีนาคม 2558

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 98 281 379 78 262 340 115 375 490
 ปกครอง 1 5 6 - - - - - -

กลาโหม

 กอ.รมน. - - - - 1 1 - - -
 

รวม

99 286 385 78 263 341 115 375 490

 

 

ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานที่ใช้บริการ

ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 105 352 457 861 277 363 111 343 454
 ปกครอง - - - 1 5 6 - - -
 พัฒนาชุมชน - - - - - - - 1 1

กลาโหม

 กอ.รมน. 2 8 10 - - - - - -

สำนักนายกรัฐมนตรี

  - - - 1 5 6 - - -

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  - - - - - - - 1 1
 

รวม

107 360 467 88 287 375 111 345 456

  
วินะรุด :  : 13/10/58