สถิติข่าวโทรสาร จำแนกตามหน่วยงานที่ใช้บริการ
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ประจำปีงบประมาณ 2559 

 

ไตรมาสที่ 4

หน่วยงานที่ใช้บริการ

กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 91 316 407 82 307 389 85 255 340

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  - 2 2 - - - - 4 4
 

รวม

91 318 409 82 307 389 85 259 344


 

 

ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานที่ใช้บริการ

เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 93 269 362 121 365 486 80 348 428
   กรมการปกครอง - - - - - - - - -

กลาโหม

 กอ.รมน. 1 1 2 - - - - - -

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  - - - - - - - - -

สำนักนายกรัฐมนตรี

  - - - - - - - - -
 

รวม

94 270 364 121 365 486 80 348 428

 

 

ไตรมาสที่ 2

หน่วยงานที่ใช้บริการ

มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 124 387 511 106 374 480 140 402 542
   กรมการปกครอง - - - - 5 5 - - -

กลาโหม

 กอ.รมน. - - - - - - 2 1 3
คมนาคม   - - - - - - 1 1 2
พัฒนาสังคมฯ   - - - - - - 1 5 6

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  - 1 1 - - - 1 - 1

สำนักนายกรัฐมนตรี

  - - - 1 - 1 1 2 3
 

รวม

124 388 512 107 379 486 146 411 557


 

 

ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานที่ใช้บริการ

ตุลาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558

( สังกัดกระทรวง / กรม )

ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม ข่าวรับ ข่าวส่ง รวม

มหาดไทย

 สป.มท. 138 450 588 113 416 529 171 563 734

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  - - - - - - - 2 2
 

รวม

138 450 588 113 416 529 171 565 736

  
วินะรุด :  : 14/09/59