เลขหมายรหัสเรียกเข้า ( Access Code ) ประจำส่วนราชการ
 ใช้เป็นรหัสเรียกออกจากเครื่องโทรศัพท์มหาดไทย ( หมายเลข 5 ตัว ทั่วไทย )

ลำดับ ส่วนราชการ เลขหมายรหัสเรียกเข้า
ประจำส่วนราชการ
เลขหมายภายในที่ใช้
ในส่วนราชการ
หมายเลข
OPERATOR
1  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 800 5000 800-0
2

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

801 เลข 4 หลัก 2760
3  สำนักงาน ก.พ. 802 1000 802-2000
4  สป. กระทรวงแรงงานฯ 803 1000-1495 803-1000
5  บก. ทหารสูงสุด 804 เลข 3 หลัก 804-530
6  บก. ทหารบก 805 เลข 5 หลัก 805-91000
7  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 806 - 806-0
8  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 807 - 807-0
9  กรมโยธาธิการและผังเมือง(พระราม 9) 808 8800-88399 808-8800
10  กรมโยธาธิการและผังเมือง(พระราม 6) 809 4100-4999 809-4000
11  สำนักบริหารการทะเบียน ปค. 810 เลข 4 หลัก 810-7000
12  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 1 811 เลข 4 หลัก 811-7000
13  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 2 812 - -
14  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 3 813 - -
15  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 4 814 - -
16  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 5 815 - -
17  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 6 816 - -
18  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 7 817 - -
19  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 8 818 - -
20  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 9 819 - -
21  สคก. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ
 (สภาพัฒน์)
820 1000 - 7999 820-7000
820-7001
22  กระทรวงสาธารณสุข 821 1000 - 9000 821-1000
23  กรมที่ดิน 822 200 822-0
24  สำนักงานศาลยุติธรรม 823 เลข 4 หลัก 823-1000
25  กระทรวงศึกษาธิการ 824 1000 824-0
26  กรมราชทัณฑ์ 825 100 - 7999 825-0
27  กรมคุมประพฤติ 826 เลข 3 หลัก 826-111
28  สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ 827 110 , 399 827-9
29  กรมราชองครักษ์ 828 เลข 4 หลัก 828-2700
30  สื่อสารปกครอง (วังสุนันทา) 829 - 829-0
31

 การประปาส่วนภูมิภาค

830 เลข 4 หลัก 830-8110
32  กรมการปกครอง 2 อ. ลำลูกกา 841 7100-7700 841-7100
33  กระทรวงกลาโหม 842 5555 842-0
34  กระทรวงคมนาคม 843 เลข 4 หลัก 843-1024
35  กระทรวงการต่างประเทศ 844 - 844-0
36  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 845 เลข 3 หลัก 845-0
37  กระทรวงพาณิชย์ 846 1000-9000 846-1000
38  กรมประชาสัมพันธ์ 847 1000-3011 847-1000
39  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 848 6000-6188 848-6060
40  กรมสรรพากร 849 901 849-0
41  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 850 เลข 4 หลัก 850-1000
42

 กระทรวงยุติธรรม

851 3000 - 8999 851-0
43

 สำนักงานประกันสังคม

852 - 852-0
44  กระทรวงพลังงาน 853 2000 - 2399 -
45  กรุงเทพมหานครฯ 854 1100-1130 -
46  สำนักงาน ปปส. 855 1517-1518 -
47  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 856 - -
48  กระทรวงท่องเที่ยวการกีฬา 857 - -
49  สน. ศปร. + สลค. 858 - -
50  กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 859 1100-1130 -
51  กรมส่งเสริมการปกครอง 860 - -
52 กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 861 - -
53  กองรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน 862 - -
54  นนทบุรี 863 - -
55  ปทุมธานี 864 - -
56  สมุทรปราการ 865 - -
57  กระทรวงวัฒนธรรม 866 - -
58  วิทยาลัยการปกครอง (คลอง 6) - 52101-52199 -
59  กระทรวงอุตสาหกรรม - 53001-53030 -
60  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - 53031-53060 -
61  กระทรวงการคลัง - 53061-53090 -
62  กรมบัญชีกลาง - 53091-53120 -
63  กรมธนารักษ์ - 53121-53150 -
64  สำนักงานสถิติแห่งชาติ - 53181-53210 -
65  สนง.เร่งรัดพัฒนาชนบท (กรมป้องกัน) - 55040-55059 -
67  กรมพัฒนาชุมชน - 50751-50770 -
68  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - 55080-55099 -
69  องค์การตลาด - 55080-55099 -
70  การไฟฟ้านครหลวง - 55100-55119 -
71  การเคหะแห่งชาติ - 55120-55139 -
72  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 55140-55159 -
73  การประปานครหลวง - 55160-55179 -
74  กรมราชองครักษ์ - 55220-55239 -
75  สำนักงบประมาณ - 55240-55259 -
76  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บชน.) - 55280-55299 -
77  สนง.ตำรวจ-ศูนย์ CCCI (ศรีอยุธยา) - 55300-55319 -
78  สำนักงานเลขาฯ นายก - 55320-55339 -
79  รัฐสภา - 55360-55379 -

วินะรุด : Update : 181430/04/50