ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

 
     
 

 
 

นายสิงหา  บุตรศรีภูมิ
นช.ฟฟ.อวส.รกน.ผอ.ศสข.4 (นม)
โทร. (มท) 36441
โทร. 08-7878-2541 , 08-5484-1954

 
     

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริหารทั่วไป

นายสิงหา  บุตรศรีภูมิ (หนฝ.สส.)
นายช่างฟฟ้าอาวุโส
โทร. (มท) 36442
โทร. 08-7878-2541
- ว่าง - (หน.ฝทส.)
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
โทร. (มท) 36442
โทร.
-
นางวารินทร์  ประเสริฐนู (หัวหน้างาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. (มท) 36443
โทร. 08-0724-4433 (A)

นายกังวาล  ยะสูงเนิน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร. (มท) 36447
โทร.08-1548-1888
นายศุภชัย  ศรีแสง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร. (มท) 36408
โทร. 08-1264-2396 (
A)
นายโยธิน  สง่าเนตร
พนักงานขับรถยนต์
โทร. (มท) 36400
โทร. 08-6244-1305 (
A)
 

 

นายพิชิต  ธาดาวงษา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร. (มท) 36445
โทร.09-5525-0202
นายวินะรุด  สู้ศึก
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร. (มท) 36406
โทร. 08-9286-7520 (
tru)
น.ส.รัตนา  ธรรมพิทักษ์
พนักงานทำความสะอาด
โทร. (มท) 36400
โทร.08-1075-6385
   
   

    นายนัฐวิทย์  เอี่ยมชื่น
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โทร. 08-7871-0990

 


วินะรุด : : 2560