ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

 
     
 

 
 

นายสังวรณ์  คงเมือง
ผอ.ศสข.4 (นม)
โทร. (มท) 36
340 , 36440
โทร. 08-
1066-3051

 
     

ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริหารทั่วไป

นายสุพจ  คงมณี (หน.ฝสส.)
นายช่างฟฟ้าอาวุโส
โทร. (มท) 36441
โทร. 08-0386-2078
นายศุภชัย  ศรีแสง (หน.ฝทส.)
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
โทร. (มท) 36408
โทร. 08-1264-2396
นางวารินทร์  ประเสริฐนู (หัวหน้างาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. (มท) 36443
โทร. 08-3355-3502

นายพิชิต  ธาดาวงษา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร. (มท) 36445
โทร.0
6-5505-2262
นายวินะรุด  สู้ศึก
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร. (มท) 36407
โทร. 0
9-279-5514
นายโยธิน  สง่าเนตร
พนักงานขับรถยนต์
โทร. (มท) 36400
โทร. 08-
9428-8835

- ว่าง -
นายช่างไฟฟ้าฯ
- ว่าง -
นายช่างไฟฟ้าฯ
น.ส.รัตนา  ธรรมพิทักษ์
พนักงานทำความสะอาด
โทร. (มท) 36400
โทร.0
9-6739-9776
   
   

    นายนัฐวิทย์  เอี่ยมชื่น
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โทร. 06-3313-4951

 


วินะรุด : : 2564