ชื่อ นายธนิต  ฉันทากร   ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
เลขที่ตำแหน่ง 517
  วัน  เดือน  ปี  เกิด  25  มกราคม  2499  
เลขที่บัตรประชาชน  3-1104-01343-XX-X
      เลขที่บัตรผู้เสียภาษีอากร  1-31034500-3      
อัตราเงินเดือน  xxxxx  บาท


 

1 ประวัติการทำงาน
  1.1  บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่  31  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2520  (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสาร 1)
  1.2  เริ่มรับราชการครั้งแรกประจำที่  สถานีสื่อสารจังหวัดอุบลราชธานี
  1.3  ย้ายมาประจำศูนย์สื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  เมื่อวันที่  29  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542
       ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์สื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) (นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 7)
  1.4  ดำรงตำแหน่ง (นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 8) เมื่อวันที่  15  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2550
  1.5  ดำรงตำแหน่ง (นายช่างไฟฟ้าอาวุโส) เมื่อวันที่  11  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2551
  1.6  ชั้นเครื่องราชฯ ปัจจุบันที่ได้รับ ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (..)
  1.7  เกียรติประวัติ / ผลงานดีเด่นที่เคยได้รับ .............-.............
  1.8  พักอาศัยที่  (/)  บ้านพักข้าราชการ  เลขที่  631  ถนนเดชอุดม  ตำบลในเมือง
          อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์  0-4424-5167
   
2 ประวัติส่วนตัว
  2.1  ภูมิลำเนาเดิม  จังหวัดนครราชสีมา
  2.2  จบการศึกษาจากสถาบัน   
           (1)  วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (อิเล็กทรอนิกส์)
           (2)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
  2.3  การอบรมสัมมนา (หลักสูตร/หน่วยงานผู้จัด)
          (1)  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                 จัดขึ้นโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และ บริษัทสามารถคอมเทค จำกัด
                 ระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤษภาคม 2545
          (2)  ผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2549
                 จัดขึ้นโดย กระทรวงมหาดไทย  ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 8 กันยายน 2549 
                 ณ  วิทยาลัยมหาดไทย  อ. บางละมุง  จ. ชลบุรี
                 ( 19 - 22 ส.ค.49  ศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน )         
          (3)  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการทำงานเป็นทีม  จัดขึ้นโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
                 และการสื่อสาร สป. ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2550
                  อัยยะปุระรีสอร์ท แอนด์ สปา  กิ่งอำเภอ เกาะช้าง จ.ตราด
          (4)  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับผู้บริหาร  จัดขึ้นโดย
                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2550
                 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
          (5)  อบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกลาง  จัดขึ้นโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
                 การสื่อสาร  ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2550  ณ  โรงแรมโซฟิเทล จังหวัดขอนแก่น
          (6)  โครงการสัมมนาการใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด  จัดขึ้นโดย 
                 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  วันที่ 28 กรกฎาคม 2551  ณ  ห้องแกรนฮอลล์ 1
                 โรงแรมรามาการ์เด้นท์  กทม.                  
          (7)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดระดับบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
                 การสื่อสาร ประจำปี 2553 จัดขึ้นโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
                 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2553 ณ กรีน ริเวอร์ ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
          (8)  สัมมนาหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 4
                  จัดขึ้นโดย ศสส.สป. ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
          (9)  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมประสบการณ์จากองค์กรภายนอก หลักสูตร "Core - Project
                  Management" รุ่นที่ 2 จัดขึ้นโดย ศสส.สป. และ สถาบันวิทยาการ สวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์
                  เทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 8 - 10 และ 15-16 มิถุนายน 2554 ณ ชั้น 21 อาคารมหานครยิบซั่ม        
                  เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
         (10)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
                  จัดขึ้นโดย ศสส.สป. และ บริษัท สามารถคอมเทคจำกัด ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2554
                  ณ ห้องศรีตรังแกรนด์บอลรูม โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร        
         (11)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (PMQA หมวด 3)
                  ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ประจำปี 2554
                  จัดขึ้นโดย ศสส.สป. ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2554 ณ โรงแรมพัทยาปาร์คบีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
         (12)  อบรมหลักสูตรกระบวนการบริหารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
                   ประจำปีงบประมาณ 2555 จัดขึ้นโดย ศสส.สป. ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
                   ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
          (13)  สัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
                   จัดขึ้นโดย กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555
                   ณ ห้องประชุมภาณุรังษี เอ-บี ชั้น 1 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 66/1
                   เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
          (14)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
                   จัดขึ้นโดย ศสส.สป. ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555
                   ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศสส.สป. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
          (15)  สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                   จัดขึ้นโดย ศสส.สป. ในวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศสส.สป. กรุงเทพมหานคร
          (16)  เข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ "ก้าวสู่โลก High Speed Package Switching" จัดขึ้นโดย ศสส.สป.และ
                   บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2556
                   ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิกซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี
   


 วินะรุด : :  080756