ประวัตินักศึกษา
 ฝึกงานประจำปี ศสข.(นม)     

 ปี พ.ศ. 2555

ลำดับ

ชื่อ - สกุล สถาบันการศึกษา สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี  หมายเหตุ
1 น.ส.ชฎาภรณ์  ชุยรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29 ต.ค.55 - 9 ก.พ.56  
2 น.ส.อำภา  พิศวงปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29 ต.ค.55 - 9 ก.พ.56  

                 

                                                           นางสาวอำภา  พิศวงปราการ          นางสาวชฎาภรณ์  ชุยรัมย์