ลักษณะภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต............ ที่ปรับปรุงใหม่ และตัวอย่าง งาน/กิจกรรม ที่ดำเนินการ
หมายเหตุ :
ตามเอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการของ ศสข. (ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0210.5/ว 208 ลงวันที่ 11 กันยายน 2546)

ภารกิจ งาน / กิจกรรม

 7.1 สนับสนุนและให้คำปรึกษา
        แนะนำด้าน ICT แก่จังหวัด

1. ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สื่อสารจังหวัด ในการ
         
   การตรวจซ่อม บำรุงรักษา อุปกรณ์และระบบของเครื่องมือสื่อสาร
         
   ระบบโสตทัศนูปกรณ์
         
   การพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานในจังหวัดตามที่ได้รับการร้องขอ
         
   การแก้ไข ซ่อม บำรุงรักษา อุปกรณ์และระบบของเครื่องมือสื่อสาร
         
   ระบบโสตทัศนูปกรณ์
         
   การพัฒนาระบบสารสนเทศ
                              ฯลฯ

7.2  สนับสนุน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ
        ระบบเครือข่ายสื่อสารจังหวัด 

1. ประสาน กำกับ ดูแล ตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารจังหวัด เช่น ระบบโทรศัพท์ โทรสาร
    ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบประชุมทางไกล ระบบวิทยุสื่อสาร
2. ติดตั้ง ตรวจซ่อม และดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ
    และการสื่อสารทุกระบบ และระบบไฟฟ้าสำรองภายในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เครือข่ายในเบื้องต้น ให้แก่ส่วนราชการ
4. วางระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน ให้แก่หน่วยงานในจังหวัดลูกข่ายที่รับผิดชอบ ( LAN )
5. วางระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับหน่วยงานในจังหวัด และองค์กรส่วนท้องถิ่น
     ตามที่ได้รับการร้องขอ
6. ติดตามและประเมินผลสภาพการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของ ศสข. และจังหวัดเครือข่าย
    เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
                              ฯลฯ 

7.3  เชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ
        และการสื่อสาร ระหว่างส่วนกลาง
        กับจังหวัด และระหว่างจังหวัด

1. ตรวจสอบสภาพการใช้งานวงจรสื่อสัญญาณที่เชื่อมโยงผ่าน ศสข.
2. จัดวางข่ายสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
     เช่น การปฏิบัติภารกิจของบุคคลสำคัญ และการประชุมสัมมนาระดับกระทรวง ระดับชาติ
3. ปฏิบัติการ/ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมทางไกลทั้งภาพและเสียงในส่วนภูมิภาค ( ระบบ VCS)
     ผ่านเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย
4. สนับสนุนให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารให้กับหน่วยงานในสังกัด มท.
     และกระทรวงอื่นในส่วนภูมิภาค
                               ฯลฯ

7.4  ติดตามการปฏิบัติงาน
        ของเจ้าหน้าที่งานสื่อสารจังหวัด

 -  วิเคราะห์ ออกแบบรายงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสื่อสารจังหวัด
                               ฯลฯ

7.5  ประเมินผลการปฏิบัติงาน
        ของเจ้าหน้าที่งานสื่อสารจังหวัด
-  วิเคราะห์ ออกแบบรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสื่อสารจังหวัด
                               ฯลฯ
7.6  พัฒนาและให้บริการ ICT 
        แก่จังหวัดในเครือข่าย
    พัฒนาระบบงาน/สารสนเทศ
1. พัฒนาระบบอินทราเน็ต (Intranet)
2. พัฒนาฐานข้อมูลของ ศสข. และจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารให้กับหน่วยงานในจังหวัด
                                ฯลฯ
     ให้บริการ ICT
4. ให้บริการรับ-ส่งข้อมูลข่าสารทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ ( E-Mail) ระหว่างหน่วยงานในจังหวัด
5. สนับสนุนการรับ-ส่งข้อมูลและข่าวสาร ให้กับส่วนราชการในสังกัด มท. ระหว่างส่วนกลางกับจังหวัด
     ทางโทรศัพท์ โทรสาร ฯลฯ
6. สนับสนุน และให้บริการระบบ Intranet และ Internet ให้กับทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงเครือข่าย
7. จัดทำข้อมูล ผลงาน การดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย
      พัฒนาบุคลากร
8. จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ จังหวัดในเครือข่าย
         
   ระบบและเครือข่ายสื่อสาร
         
   การพัฒนาฐานข้อมูล
         
   การจัดทำ Web Page
                                 ฯลฯ
7.7  ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
    พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ระหว่างแปรพระราชฐาน หรือทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
    รับผิดชอบ
2. ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เตรียมพร้อมรายงานเฉพาะกิจเพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉิน และสาธารณภัยต่าง ๆ
                                 ฯลฯ

  Update :  ธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี  301610 เมษายน 2547   

  

 

Mobile Phone And E-Mail เจ้าหน้าที่ ศสข.4 (นม)

  ...Korat Team Working... 

  170217 พฤศจิกายน 2551 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  ถ.กำแหงสงคราม  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทร.(มท) 36400  หรือ  โทร.(TOT) 0-4424-0700

E-mail :  zonel4@moi.go.th