หน้าที่ความรับผิดชอบของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 - 12

1.    เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างส่วนกลางกับจังหวัด
       และระหว่างจังหวัดภายในเครือข่ายรับผิดชอบ  และตามที่ร้องขอ
2.    เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค
       และสนับสนุนศูนย์ข้อมูลจังหวัดภายในเครือข่ายรับผิดชอบ
3.    ให้คำแนะนำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร แก่จังหวัดภายในเครือข่ายรับผิดชอบ
4.    ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง การปฏิบัติงานแก่จังหวัด
5.    สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการรับ - ส่งข่าวสาร
       การติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์แก่ส่วนราชการต่างๆ
 

Update : 251151

  

 

Mobile Phone And E-Mail เจ้าหน้าที่ ศสข.4 (นม)

  ...Korat Team Working... 

  170217 พฤศจิกายน 2551 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  ถ.กำแหงสงคราม  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทร.(มท) 36400  หรือ  โทร.(TOT) 0-4424-0700

E-mail :  zonel4@moi.go.th