ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)


ประวัติความเป็นมา

                ในวันที่ 3 สิงหาคม 2508  คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้ง สำนักงานโทรคมนาคม กระทรวง 
  มหาดไทย
          เป็นหน่วยงานพิเศษชั่วคราว มีหน้าที่อำนวยการ ควบคุมดูแล  การดำเนินงานตามโครงการ โทรคมนาคม
 ของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดบริการสื่อสารให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสังกัดอื่นตามที่
 ร้องขอ ครอบคลุมพื้นที่ 30 จังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นภาคเหนือและภาคใต้
 
โดยแบ่งเขตควบคุมการสื่อสารออกเป็น 5 เขต
 พร้อมได้มีการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ 1 ) ได้แก่

ศูนย์สื่อสารกลาง (กรุงเทพฯ) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี  สระบุรี สมุทรปราการ
ศูนย์สื่อสารสาขา 1 (ฉะเชิงเทรา) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ศูนย์สื่อสารสาขา 2 (นครราชสีมา) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
ศูนย์สื่อสารสาขา 3 (ขอนแก่น) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม
ศูนย์สื่อสารสาขา 4 (นครปฐม)  ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี

                ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 207 ลงวันที่ 16 กันยายน 2515 ได้จัดให้มีการแบ่งส่วนราชการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใหม่ โดยยกเลิก สำนักงานโทรคมนาคม และได้กำหนดให้จัดตั้ง กองการสื่อสาร ขึ้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรับโอนอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน พนักงาน ฯลฯ จาก สำนักโทรคมนาคมเดิมและได้มีการขยายเครือข่ายสื่อสาร โดยแบ่งเขตควบคุมการสื่อสาร เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 เขต เป็น 8 เขต
 ( พร้อมได้มีการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ 2 ) เพิ่มเติม ได้แก่

จังหวัดชัยภูมิ    
จังหวัดเลย     
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
ศูนย์สื่อสารสาขา 5 (พิษณุโลก) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี
ศูนย์สื่อสารสาขา 6 (เชียงใหม่) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด แพร่ น่าน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน
ศูนย์สื่อสารสาขา 7 (นครศรีธรรมราช) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต กระบี่ พังงา
ศูนย์สื่อสารสาขา 8 (สงขลา) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

                ระยะต่อมา( พ.ศ.2521 2523 ) ได้ขยายเครือข่ายสื่อสารให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ 3  และจัดตั้งสถานีสื่อสารครบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์สื่อสารเขต

                ในปีงบประมาณ 2535 มีการแบ่งเขตควบคุมการสื่อสารใหม่ออกเป็น ศูนย์สื่อสารเขต จำนวน
  12 เขต และนำเทคโนโลยีสื่อสารระบบ
DIGITAL มาใช้ทดแทนระบบ ANALOG รวมถึงมีการเพิ่มบริการสื่อสารโทรคมนาคมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ได้แก่ บริการสื่อสารข้อมูล ( Online )  การให้บริการสื่อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในระดับจังหวัดดำเนินการโดยสถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน 63 จังหวัด แต่ในจังหวัดใหญ่ที่เป็น
 ศูนย์กลางของพื้นที่แต่ละภาค ให้บริการโดยศูนย์สื่อสารเขตทั้ง 12 จังหวัด ได้แก่

ศูนย์สื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)

ศูนย์สื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)

ศูนย์สื่อสารเขต 3 (นครปฐม)

ศูนย์สื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

ศูนย์สื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)

ศูนย์สื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)

ศูนย์สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

ศูนย์สื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)

ศูนย์สื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)

ศูนย์สื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี)

ศูนย์สื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)

ศูนย์สื่อสารเขต 12 (สงขลา)

                พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545
 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานปลัดกระ
 ทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยรวมภารกิจระหว่าง กองการสื่อสาร และ ศูนย์ 
 สารสนเทศ
จัดตั้งเป็น
 "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"  สำหรับในส่วนภูมิภาค ได้มีการจัดตั้ง
 สถานีสื่อสารขึ้นในทุกจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สื่อสารเขต และทุกสถานีสื่อสารจังหวัดทั่วประเทศ ถูกจัดรวมภาร
 กิจไว้อยู่ใน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด....... 
ศูนย์สื่อสารเขต ได้รับการเปลี่ยนชื่อ
 เรียกใหม่เป็น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จนถึงปัจจุบัน  
 

สถานที่ตั้ง

                ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ตั้งอยู่ที่ 
 ถนนกำแหงสงคราม   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์   30000

  Click เพื่อดูแผนที่

                โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   (มท)    36400                      Operator /
Call center
                                                                   (มท)    36440                      ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
                                                                   (มท)
    36441 และ 36442    หัวหน้าฝ่ายฯ
                                                                  
(ทศท)  0-4424-2995

 

 

 

Mobile Phone and E-mail เจ้าหน้าที่ ศสข.4 (นม)

  ...Korat Team Working... 

  170217 พฤศจิกายน 2551 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  ถ.กำแหงสงคราม  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทร.(มท) 36400  หรือ  โทร.(TOT) 0-4424-2995

E-mail :  zonel4@moi.go.th