หมายเลขโทรศัพท์ที่เปิดใช้งานในข่าย  สป.มท. ของชุมสาย ศสข.4 (นม)
ลำดับที่ หมายเลข ผู้ใช้ กระทรวง
1 36480 สำนักงานแม่ทัพภาคที่ 2 กลาโหม
2 36481 บ้านพักแม่ทัพภาคที่ 2 กลาโหม
3 36482 ปพส.กกร.กอ.รมน.ภาค 2 กลาโหม
4 36483 กอ.รมน.ภาค 2 กลาโหม
5 36484 ชุมสายโทรศัพท์ กองทัพภาคที่ 2  (ตู้กลาง) กลาโหม
6 36485 ศูนย์ ทสปช. (กร) กลาโหม
7 36486 ส่วนการข่าว  กอ.รมน. กลาโหม
8 36487 ชุมสายโทรศัพท์  กอ.รมน.ภาค 2  (ศูนย์อัศวิน) กลาโหม
9 36488 ชุมสายโทรศัพท์  กอ.รมน.ภาค 2  (ศูนย์อัศวิน) กลาโหม
10 36489 ผบ.ส.พัน 22  ค่ายสุรนารี  กองทัพภาคที่ 2 กลาโหม
11 36580 สัสดีจังหวัด นม. กลาโหม
12 36581 สัสดีอำเภอเมือง นม. กลาโหม
13 36582 ศูนย์การสื่อสาร กอ.รมน.ภาค 2 กลาโหม
14 36583 ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 กลาโหม
15 36584 ชุมสายโทรศัพท์ กองทัพภาคที่ 2 (ตู้กลาง) กลาโหม
16 36585 ชุมสายโทรศัพท์ กองทัพภาคที่ 2 (ตู้กลาง) กลาโหม
17 36586 ฝ่ายการสื่อสาร  กองทัพภาคที่ 2 กลาโหม
18 36587 ผบ.ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ  ทภ.2 กลาโหม
19 36588 หน.ส่วนปฏิบัติการศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ  กองทัพบกที่ 2 กลาโหม
20 36589 ส่วนปฏิบัติการศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ  กองทัพบกที่ 2 กลาโหม
21 36628 ศูนย์การเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาโหม
22 36629 ศูนย์การเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาโหม
23 36680 สำนักงาน แม่ทัพน้อยที่ 2 กลาโหม
24 36681 กองกำลังพล กองทัพภาค 2 กลาโหม
25 36682 กองข่าว กองทัพภาค 2 กลาโหม
26 36683 ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี กองทัพน้อยที่ 2 กลาโหม
27 36684 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 กลาโหม
28 36685 ศูนย์ประสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติ ภาค 2 กลาโหม
29 36686 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 กลาโหม
30 36687 ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี กองพลทหารราบที่ 3 กลาโหม
31 36688 ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 3 กลาโหม
32 36689 ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 กลาโหม
33 36690 ตอนสื่อสาร กองพลทหารราบที่ 3 กลาโหม
34 36692 สำนักงานกองยุทธการ กองทัพภาค 2 กลาโหม
35 36693 กองส่งกำลังบำรุง   กองทัพภาคที่ 2 กลาโหม
36 36694 ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนว กลาโหม
    ชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 กลาโหม
37 36695 ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ ททบ.5/ส.พัน.22 กลาโหม
38 36696 ศกนช.ภาค 2 กลาโหม
39 36697 ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล กองทัพภาคที่ 2/กอ.รมน.ภาค 2 กลาโหม
40 36698 สัสดี กองทัพภาคที่ 2  จังหวัดนครราชสีมา กลาโหม
       
41 36457 คลังจังหวัด นม. การคลัง
42 36463 ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (ราชพัสดุจังหวัด นม.) การคลัง
43 36557 สำนักงานคลังเขต 3 การคลัง
44 36631 สรรพสามิตจังหวัดนครราชสีมา การคลัง
       
45 36469 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 การท่องเที่ยวและกีฬา
       
46 36458 สำนักงานเกษตรจังหวัด นม. เกษตรและสหกรณ์
47 36459 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด นม. เกษตรและสหกรณ์
48 36551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาค 3 เกษตรและสหกรณ์
49 36552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เกษตรและสหกรณ์
50 36558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์
51 36658 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา (ONLINE) เกษตรและสหกรณ์
       
52 36452 สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
       
53 36590 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด คณะกรรมการเลือกตั้ง
54 36591 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด คณะกรรมการเลือกตั้ง
       
55 36409 สถานีโทรคมนาคม องค์การโทรศัพท์ฯ (TOT) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
56 36427 สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
57 36454 สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       
58 36400 OPERATOR   ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 4 มหาดไทย
59 36401 ห้องเครื่องสื่อสาร ATM ACCESS SWITCH  ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 4 มหาดไทย
60 36405 พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 4 มหาดไทย
61 36406 เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ(นายวินะรุดฯ)  ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 4 มหาดไทย
62 36407 เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ(นายนรังสรรค์ฯ) ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 4 มหาดไทย
63 36408 ช่างเครื่องกลและไฟฟ้ากำลัง ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 4 มหาดไทย
64 36410 บ้านพัก  ผู้ว่าราชการจังหวัด นม. มหาดไทย
65 36411 ผู้ว่าราชการจังหวัด นม. มหาดไทย
66 36412 รองผู้ว่าราชการจังหวัด นม. (2)รองสุชาติ มหาดไทย
67 36413 รองผู้ว่าราชการจังหวัด นม. (3)รองสกลสฤษฏ์ มหาดไทย
68 36414 รองผู้ว่าราชการจังหวัด นม. (1)รองชยาวุธ มหาดไทย
69 36415 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขต 5 มหาดไทย
70 36416 บ้านพัก  รองผู้ว่าราชการจังหวัด นม. (2) รองสุชาติ มหาดไทย
71 36417 บ้านพัก  รองผู้ว่าราชการจังหวัด นม. (1) รองชยาวุธ มหาดไทย
72 36418 บ้านพัก  รองผู้ว่าราชการจังหวัด นม. (3) รองสกลสฤษฏ์ มหาดไทย
73 36420 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นม. มหาดไทย
74 36421 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานจังหวัด นม. มหาดไทย
75 36422 ศูนย์ข้อมูล  สำนักงานจังหวัด นม. มหาดไทย
76 36423 กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา มหาดไทย
77 36424 โทรสาร สำนักงานจังหวัด นม. มหาดไทย
78 36426 บ้านพัก  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นม. มหาดไทย
79 36428 ห้องควบคุมเครื่องเสียงหอประชุมเปรมฯ มหาดไทย
80 36429 หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มหาดไทย
81 36430 ปลัดจังหวัด นม. มหาดไทย
82 36431 จ่าจังหวัด นม. มหาดไทย
83 36432 กลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา มหาดไทย
84 36433 ห้องสื่อสาร ศาลากลางจังหวัด นม. มหาดไทย
85 36434 ป้องกันจังหวัด นม. มหาดไทย
86 36435 เสมียนตราจังหวัด นม. มหาดไทย
87 36436 บ้านพัก ปลัดจังหวัด นม. มหาดไทย
88 36437 อำเภอเมือง นม. มหาดไทย
89 36438 ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัด นม. มหาดไทย
90 36440 หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 มหาดไทย
91 36441 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 4 มหาดไทย
92 36442 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์สื่อสารเขต 4 มหาดไทย
93 36443 ธุรการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 4 มหาดไทย
94 36444 ห้องชุมสายโทรศัพท์  ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 4 มหาดไทย
95 36445 ช่างดาวเทียม  ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 4 มหาดไทย
96 36446 ช่าง ONLINE  ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 4 มหาดไทย
97 36447 ช่างอุปกรณ์และสายตอนนอก  ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 4 มหาดไทย
98 36448 ช่างโทรศัพท์  ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 4   มหาดไทย
99 36449 บ้านพัก หน.ศสข.4 (ABB) มหาดไทย
100 36453 สำนักงานโยธาธิการจังหวัด นม. มหาดไทย
101 36455 ห้องปฏิบัติการสื่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 4  (FAX 1) มหาดไทย
102 36456 พัฒนาชุมชนจังหวัด นม. (ONLINE) มหาดไทย
103 36466 ห้องปฏิบัติการสื่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ เขต 4  (FAX 2) มหาดไทย
104 36499 MODEM  RAS (ROUTE FINDER) มหาดไทย
105 36500 OPERATOR ( 2 ) ศสข.4 มหาดไทย
106 36501 GROGP HUNTING RAS          มหาดไทย
107 36502 MODEM RAS ( 2 )         มหาดไทย
108 36503 MODEM RAS ( 3 )         มหาดไทย
109 36504 MODEM RAS ( 4 )          มหาดไทย
110 36507 MODEM RAS ( 7 )        มหาดไทย
111 36508 MODEM RAS ( 8 )          มหาดไทย
112 36532 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 มหาดไทย
113 36533 ศูนย์ประเมินผลการทะเบียน ภาค 3 มหาดไทย
114 36534 ศูนย์ประเมินผลการทะเบียน ภาค 3 มหาดไทย
115 36535 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 มหาดไทย
116 36536 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 มหาดไทย
117 36537 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา มหาดไทย
118 36538 ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด นม. มหาดไทย
119 36539 สำนักงานเลขา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด นม. มหาดไทย
120 36540 PC Maintennace ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข.4 มหาดไทย
121 36541 MODEM Online หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข.4 มหาดไทย
122 36542 เครื่องไร้สาย ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ศสข.4 มหาดไทย
123 36544 เจ้าหน้าที่ควบคุม MCU ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสข.4 มหาดไทย
124 36545 สำนักงานที่ดินจังหวัด นม. มหาดไทย
125 36554 สำนักงานที่ดินจังหวัด นม. มหาดไทย
126 36556 พัฒนาชุมชนจังหวัด นม. มหาดไทย
127 36561 ห้องรับ-ส่งหนังสือ ศาลากลางจังหวัด นม. มหาดไทย
128 36566 ห้องปฎิบัติการสื่อสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ   (FAX 3) มหาดไทย
129 36592 สำนักงานผังเมืองจังหวัด นม. มหาดไทย
130 36595 เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ MAX - VOICE มหาดไทย
131 36596 เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ MAX - VOICE มหาดไทย
132 36597 สำนักงานผังเมืองจังหวัด นม. มหาดไทย
133 36672 MULTISUNS มหาดไทย
134 36673 MULTISUNS มหาดไทย
135 36602 ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดท้าวสุรนารี  จว.นม. มหาดไทย
136 36699 ห้องชุมสายโทรศัพท์  งานช่างศูนย์สื่อสารเขต 4 มหาดไทย
       
137 36505 MODEM  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ยุติธรรม
138 36506 MODEM  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ยุติธรรม
139 36651 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 3 นครราชสีมา ยุติธรรม
140 36652 ศูนย์ทะเบียนประวัติสำนักงานคุมประพฤติภาค 3 ยุติธรรม
141 36653 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ยุติธรรม
142 36654 สำนักงานคุมประพฤติอำเภอสีคิ้ว ยุติธรรม
       
143 36464 ผู้พิพากษา  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด นม. สำนักงานศาลยุติธรรม
144 36465 งานสารบัญศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด นม. สำนักงานศาลยุติธรรม
145 36467 ผู้พิพากษา  ศาลจังหวัด นม. สำนักงานศาลยุติธรรม
146 36511 ผู้อำนวยการประจำศาลยุติธรรมประจำภาค  3 สำนักงานศาลยุติธรรม
147 36512 กลุ่มแผนงานสำนักงานศาลยุติธรรมภาค  3 สำนักงานศาลยุติธรรม
148 36513 เลขานุการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค  3 สำนักงานศาลยุติธรรม
149 36562 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานศาลยุติธรรม
150 36563 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  สำนักงานศาลยุติธรรม
151 36567 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา สำนักงานศาลยุติธรรม
152 36568 ผู้อำนวยการประจำสำนักงานศาลแขวงนครราชสีมา สำนักงานศาลยุติธรรม
153 36569 เครื่องโทรสาร ศาลแขวงนครราชสีมา สำนักงานศาลยุติธรรม
154 36660 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ สำนักงานศาลยุติธรรม
155 36661 ผู้อำนวยการประจำสำนักงานศาลจังหวัดบัวใหญ่ สำนักงานศาลยุติธรรม
156 36662 ศาลแขวงจังหวัดนครราชสีมา(สาขาพิมาย) สำนักงานศาลยุติธรรม
157 36664 ผู้อำนวยการประจำสำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัว สำนักงานศาลยุติธรรม
158 36665 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว สำนักงานศาลยุติธรรม
159 36666 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว สำนักงานศาลยุติธรรม
160 36667 ผู้อำนวยการประจำสำนักงานศาลจังหวัดสีคิ้ว สำนักงานศาลยุติธรรม
161 36668 ผู้อำนวยการประจำสำนักงานศาลจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานศาลยุติธรรม
162 36669 ชุมสายศาลจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานศาลยุติธรรม
       
163 36450 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นม. แรงงานและสวัสดิการสังคม
164 36451 สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด นม. แรงงานและสวัสดิการสังคม
165 36460 สำนักงานจัดหางานจังหวัด นม. แรงงานและสวัสดิการสังคม
166 36550 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน นม. แรงงานและสวัสดิการสังคม
167 36560 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา แรงงานและสวัสดิการสังคม
       
168 36553 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11  (นม) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
169 36648 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครรราชสีมาเขต 4 อำเภอสีคิ้ว ศึกษาธิการ
170 36649 สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 อำเภอเมือง ศึกษาธิการ
171 36650 สำนักงานคุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาธิการ
       
172 36495 สถานีกาชาดที่ 4 สภากาชาดไทย
173 36496 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด นม. สภากาชาดไทย
       
174 36509 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ เขต 5 นครราชสีมา สาธารณสุข
175 36547 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุข
176 36548 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุข
177 36564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครราชสีมา สาธารณสุข
178 36525 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สาธารณสุข
179 36565 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สาธารณสุข
180 36593 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา สาธารณสุข
181 36594 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา สาธารณสุข
182 36604 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 15   นครราชสีมา สาธารณสุข
183 36605 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 17   ปากช่อง สาธารณสุข
184 36607 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต  5  จว.นม. สาธารณสุข
185 36608 ศูนย์ระบาดวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธารณสุข
186 36609 ศูนย์ช่างบำรุงที่  5  นครราชสีมา สาธารณสุข
187 36610 สำนักงานสาธารณสุขเขต 13 จังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุข
188 36611 สำนักงานสาธารณสุขเขต 13 จังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุข
       
189 36491 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
190 36494 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
       
191 36470 ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
192 36471 นายเวร ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
193 36472 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
194 36473 กองกำกับการตำรวจภูธร อ.เมืองนครราชสีมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
195 36474 ศูนย์สื่อสาร 4  (สื่อสารตำรวจ-ในเมือง) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
196 36475 ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสาร ตำรวจภูธรจังหวัด นม.  (FAX) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
197 36476 ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
198 36477 ห้องสื่อสาร ตำรวจภูธรภาค 3  (FAX) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
199 36478 ชุมสายโทรศัพท์ ตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
200 36479 งาน 2 กองกำกับการ 2 กองตำรวจสันติบาล 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
201 36517 หน่วยบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
202 36570 งาน 4 กองกำกับ 4 กองบังคับการอำนวยการ ตร.ภ. ภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
203 36571 งานกำลังพล ตำรวจภูธรจังหวัด นม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
204 36572 งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัด นม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
205 36573 งานการเงินและบัญชี ตำรวจภูธรจังหวัด นม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
206 36574 ศูนย์สื่อสาร 4  (สื่อสารตำรวจ - จอหอ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
207 36575 ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสาร ตำรวจภูธรจังหวัด นม.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
208 36576 ห้องสื่อสาร ตำรวจภูธรจังหวัด นม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
209 36577 ผู้กำกับการอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัด นม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
210 36578 กองกำกับการ  กองวิทยาการเขต 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
211 36579 กองวิทยาการ ภาค 2 (สนง.ผบก.วท.2) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
212 36670 ศูนย์สารนิเทศ  ตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
213 36671 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
       
214 36490 สำนักข่าวกรองแห่งชาติจังหวัด นม. สำนักนายกรัฐมนตรี
215 36461 ประชาสัมพันธ์จังหวัด นม. สำนักนายกรัฐมนตรี
216 36462 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี
       
217 36468 อัยการจังหวัดนครราชสีมา อัยการสูงสุด
       
218 36493 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด นม. อุตสาหกรรม
 
กระทรวงกลาโหม ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     40  เลขหมาย
กระทรวงการคลัง ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     4  เลขหมาย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     1  เลขหมาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     7  เลขหมาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     1  เลขหมาย
คณะกรรมการเลือกตั้ง ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     2  เลขหมาย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     3  เลขหมาย
กระทรวงมหาดไทย ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     79  เลขหมาย
กระทรวงยุติธรรม ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     6 เลขหมาย
สำนักงานศาลยุติธรรม ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     20  เลขหมาย
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     5  เลขหมาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน    1 เลขหมาย
กระทรวงศึกษาธิการ ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     3  เลขหมาย
สภากาชาดไทย ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     2  เลขหมาย
กระทรวงสาธารณสุข ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     15  เลขหมาย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     2  เลขหมาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     23  เลขหมาย
สำนักนายกรัฐมนตรี ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน    3  เลขหมาย
อัยการสูงสุด ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     1 เลขหมาย
กระทรวงอุตสาหกรรม ติดคั้งไปแล้วทั้งหมดจำนวน     1 เลขหมาย