การจัดบริการ รถสื่อสารดาวเทียม ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ปีงบประมาณ 2545

วันที่ให้บริการ

สถานที่

ผู้รับบริการ ภารกิจ

งวดที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2544 )

 
26 - 30 ต.ค.44 ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา รายงานและประสานงานด้านการสื่อสาร กรณีเหตุการณ์คลังแสงทหารระเบิด
9 -11 พ.ย.44 โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ สนับสนุนการประชุม ครม. นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2544
11 -13 พ.ย.44 โรงแรมเกษศิริ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ สนับสนุนการประชุม ครม. นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2544
20 พ.ย.44 บริเวณน้ำตกสร้อยสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่
21 พ.ย.44 บริเวณศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่
22 พ.ย.44 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ อ.หัวตะพาน จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่
23 พ.ย.44 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่
24 พ.ย.44 บริเวณอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่
9 - 13 ธ.ค.44 เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่
   

งวดที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม 2545 )

 
17 -18 ม.ค.45 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 23
29 -30 ม.ค.45 ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ประสานงานและให้บริการด้านการสื่อสาร เหตุการณ์คลังแสงทหารระเบิด
20 - 21 ก.พ.45 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จทรงเปิดอาคารวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
31 มี.ค.- 2 เมย.45 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จ.สระแก้ว รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร โอกาสที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปราชการ
   

งวดที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน 2545 )

 
25 -26 เม.ย.45 โรงแรมจุลดิส รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กส.สป.
(ผู้เข้ารับการสัมมนา)

บริการทางด้านสื่อสาร การสัมมนาหลักสูตรผู้บริหาร ตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 2
19 - 21 พ.ค.45 โรงแรมโคราช โฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา กส.สป.
(ผู้เข้ารับการสัมมนา)
อำนวยดวามสะดวกทางด้านการสื่อสาร และเป็น Mobile ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร On The Job Training ระบบสื่อสารดาวเทียม
   

งวดที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2545 )

 
1 -31 ก.ค.45 - - ไม่มีภารกิจ
1 - 31 ส.ค.45 - - ไม่มีภารกิจ
8 ก.ย.45 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ.เมือง จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข้อมูล : นายสุชาติ บุตรศรีภูมิ  นช.ฟส.6                            Update : ธีระวุฒิฯ 171530 ก.พ.2546