การจัดบริการ รถสื่อสารดาวเทียม ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ปีงบประมาณ 2546

วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ

งวดที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2545 )

 
1 - 31 ต.ค.45 - - ไม่มีภารกิจ
3 - 4 พ.ย.45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544
27 พ.ย. - 2 ธ.ค.45 เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทรงประกอบพระราชกิจในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง
   

งวดที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม 2546 )

 
 1 - 31 ม.ค.46 - - ไม่มีภารกิจ
22 -23 ก.พ.46 ศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้สุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์
9 มี.ค.46 วิทยาลัยมิชชั่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จังหวัดสระบุรี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯทรงเปิดป้ายอาคาร และประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
   

งวดที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน 2546 )

 
 4 - 5 เม.ย.46 สถาบันราชภัฎมหาสารคาม 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ให้บริการด้านสื่อสาร ในภารกิจการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ในภาคตะวันเฉียงเหนือ
10 -11 เม.ย.46 บ้านบุ่งเวียน ต.โป่งนก 
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และประทานของที่ระลึก
29 พ.ค. - 2 มิ.ย.46 โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการด้านสื่อสาร ในภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม ไทย - กัมพูชา
   

งวดที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2546 )

 
24 -25 ก.ค.46 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
8 - 9 ส.ค.46 โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการด้านสื่อสาร เนื่องในโอกาสที่ รมว.กระทรวงมหาดไทย (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทาร์ ) เดินทางมามอบนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล และต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
28 -29 ก.ย.46 โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการด้านสื่อสาร เนื่องในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เดินทางมาเน้นย้ำแนวนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ข้อมูล : นายสุชาติ บุตรศรีภูมิ  นช.ฟส.6                            Update : ธีระวุฒิฯ 161600 ก.พ.2546