การจัดบริการ รถสื่อสารดาวเทียม ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ปีงบประมาณ 2547

งวดที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2546 ) 
วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท)
9 - 11 ต.ค.46
( ครั้งที่ 1 )
สถานีเรือ นปข. อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จ.หนองคาย ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรปรากฏการณ์ธรรมชาติ บั้งไฟพญานาค 4,990.-
( ผู้ปฏิบัติงาน สมชายฯ, กังวาลฯ, โยธินฯ )
30 - 31 ต.ค.46
( ครั้งที่ 2 )
โรงแรม เฮอร์มิเทจ รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา บริการสื่อสาร การประชุมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ไม่มี
( ผู้ปฏิบัติงาน สมชายฯ, สุชาติฯ, กังวาลฯ )
9 - 10 พ.ย.46
( ครั้งที่ 3 )
บ้านดอนเจดีย์ ต.บึงปรือ กิ่ง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และประทานของที่ระลึก 5,120.-
( ผู้ปฏิบัติงาน สังวรณ์ฯ, ศุภชัยฯ, โยธินฯ )
10 -11 พ.ย.46
( ครั้งที่ 4 )
บ้านเทพพยัคฆ์ ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และประทานของที่ระลึก
12 - 13 พ.ย.46
( ครั้งที่ 5 )
บ้านหนองหว้า ต.ระเวียง กิ่ง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และประทานของที่ระลึก 9,974.-
( ผู้ปฏิบัติงาน วัชระฯ, สุชาติ, โยธินฯ )
14 - 15 พ.ย.46
( ครั้งที่ 6 )
โรงเรียนบ้านเค็ง ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และประทานของที่ระลึก
15 -16 พ.ย.46
( ครั้งที่ 7 )
บ้านหนองผือใหญ่ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และประทานของที่ระลึก
16 - 18 พ.ย.46
( ครั้งที่ 8 )
บ้านหนองแมงดา ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และประทานของที่ระลึก
21 -23 ธ.ค.46
( ครั้งที่ 9 )
เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ศสส.สป. และ ศสข.4 (นม) ร่วมกันวางระบบสื่อสาร ( Voice & VCS ) เพื่อใช้ในการที่ ผวจ.อุบลราชธานี ชี้แจงข้อมูลโครงการพัฒนาด่านช่องเม็กเพิ่มเติม ต่อคณะรัฐมนตรี(ที่ห้องประชุม ครม.) 5,785.-
( ผู้ปฏิบัติงาน สังวรณ์ฯ, ศุภชัยฯ, อนวัชฯ, โยธินฯ )
25 ธ.ค.46
( ครั้งที่ 10 )
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ไม่มี
( ผู้ปฏิบัติงาน วัชระฯ, กังวาลฯ, โยธินฯ )
         
         

งวดที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม 2547 ) 

วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท)
15 ม.ค.47
( ครั้งที่ 11 )
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จ.สระบุรี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน
วันโคนมแห่งชาติ
ไม่มี
( ผู้ปฏิบัติงาน สุชาติฯ, โยธินฯ )
22-23 ก.พ.47
( ครั้งที่ 12 )
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย หมู่ที่ 8 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว จ.สระแก้ว ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5,890.-
( ผู้ปฏิบัติงาน กังวาลฯ, อนวัชฯ, โยธินฯ )

งวดที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน 2547 )

วันที่ให้บริการ

สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท)
1 - 30 เม.ย.47

-

- ไม่มีภารกิจ -
1 - 31 พ.ค.47 - - ไม่มีภารกิจ -
1 - 30 มิ.ย.47 - - ไม่มีภารกิจ -

งวดที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2547 ) 

วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท)
5 - 9 ก.ค.47
( ครั้งที่ 13 )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลจังหวัดนครราชสีมา การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 1,500.-
(ของ มท. ส่วนกลาง)

( ผู้ปฏิบัติงาน สมชายฯ, วัชระฯ, สังวรณ์ฯ, สุชาติฯ, กังวาลฯ, อนวัชฯ, วินะรุดฯ, โยธินฯ )  
6 ส.ค.47
(08.00 - 22.00)
( ครั้งที่ 14 )

วัดกุดม่วง บ.ม่วงทองพัฒนา ม.13 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนการปฏิบัติราชการของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร บรรยายและสาธิตการบริหารหมู่บ้านโดยประชาคม ตามโครงการ SML 0.00
( ผู้ปฏิบัติงาน ธนิต, สุชาติฯ,  วินะรุดฯ, โยธินฯ ) 
8 - 9 ส.ค.47
( ครั้งที่ 15 )
สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มี
( จนท. ศสข.4 ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่ ) 

ข้อมูล : นายสุชาติ บุตรศรีภูมิ  นช.ฟส.6          Update :   ธีระวุฒิฯ  090900  สิงหาคม  2547