การจัดบริการ รถสื่อสารดาวเทียม ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  
ปีงบประมาณ 2548

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2547)  
 ครั้งที่

วันที่ให้บริการ

สถานที่

ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท) หมายเหตุ
1 24-26 ต.ค.47 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอู
อ.พังโคน  จ.สกลนคร
จังหวัดสกลนคร ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัต
พระราชกรณียกกิจในพื้นที่
4,990.-  
2 27-28 ต.ค.47  หน่วยเรือเฉพาะกิจ อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย
จังหวัดหนองคาย ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภา จุฑาภรณ์
 เสด็จทอดพระเนตรงาน เทศกาลบั้งไฟพญานาค
10,362.- นายวัชระ,นายสุชาติ,นายโยธิน ปฏิบัติงานต่อเนื่อง 3 แห่ง
 
29-30 ต.ค.47  บ.น้ำเป กิ่ง อ.รัตนวาปี
จ.หนองคาย
30 ต.ค - 1พ.ย.47 ร.ร.รอยัลแม่โขง อ.เมือง
จ.หนองคาย
3 8-10 พ.ย.47 วัดสาลโคดม  ต.ทับยา 
จ.สิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน
4,560.- นายกังวาล ,นายวินะรุด
นายโยธิน ปฏิบัติงาน
4 14-17 พ.ย.47 ร.ร.อุบลบุรี รีสอร์ท 
อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยความสะดวกด้านสื่อสาร
การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
 8,412.-  
5 18-20 พ.ย.47 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา  ม.11
ต.ท่ากระดาน  อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จ
พระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลนาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
1,960.- นายสุชาติ,นายวินะรุด
นายสุชาติ ปฏิบัติงาน
6 24-26 พ.ย.47 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ม.10 ต.โตนด
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จ
พระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลนาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
2,560.-  
7 1 ธ.ค.47 ศูนย์การเรียนรู้บุ่งตาหลั่ว
อ.เมือง
จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนงานเศรษกิจพอเพียงเลี้ยงชาวประชา 2547
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ไม่มี จนท.ทุกท่าน
8 12-14 ธ.ค.47 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านเรดาห์  ต.ปรังเผล
อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสารแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  นายสังวรณ์,นายสุชาติ
นายโยธิน ปฏิบัติงาน
9 19-23 ธ.ค.47 เขื๋อนสิรินธร
อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสารแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
   
10 23-24 ธ.ค.47 พิพิธภัณฑสถานชุมชนโป่งมะนาว
อ.พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสารแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด
อาคารพิพิธภัณฑสถานชุมชนโป่งมะนาว
  นายวัชระ , นายโยธิน ปฏิบัติงาน
11 26 ธ.ค.47-4 ม.ค.48
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(ธรณีภิบัติ) ศาลากลางจังหวัดพังงา
อ.เมือง  จ.พังงา
จังหวัดพังงา ให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจาก
ธรณีภิบัติ ประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประภัยประจำ
จังหวัดพังงา
  นายธนิต,นายวินะรุด
นายโยธิน, ปฏิบัติงาน
4-13 ม.ค.48
 
  นายธีระวุฒิ,นายกังวาล
นายโยธิน ปฏิบัติงาน
   

 งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2548) 

ครั้งที่ วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท) หมายเหตุ
- - - - - - -
     

 งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2548) 

ครั้งที่

วันที่ให้บริการ

สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท) หมายเหตุ
1 4-8 เม.ย.48
 
เขื่อนจุฬาภรณ์  อ.คอนสาร
จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จ
พระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลนาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
และราษฎร
7,490.- นายวัชระ,นายสังวรณ์
นายโยธิน ปฏิบัติงาน
8-11เม.ย.48
 
นายสุชาติ,นายศุภชัย
นายโยธิน ปฏิบัติงาน
2 15-17 พ.ค.48 โรงแรมเทพนคร  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ให้บริการด้านสื่อสารแก่คณะรับมนตรีในการประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ เขาพนมรุ้ง
5,020.- นายธนิต,นายกังวาล
นายวินะรุด ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 7
3 18-20 พ.ค.48 โรงแรมเจริญศรีแกรนด์  อ.เมือง
จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี ให้บริการด้านสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสัมมนาเพื่อ
ติดตามเร่งรัดและเน้นย้ำการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ความยากจนและความมั่นคง
ภายใน ระดับพื้นที่
3,560.- นายวัชระ,นายสังวรณ์
นายโยธิน ปฏิบัติงาน
กรุ๊ป 7
4 25-27 มิ.ย.48 วัดป่าบ้านตาด  อ.เมือง
จ.อุดรธานี
จ.อุดรธานี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เสด็จราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และประทับแรม ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 4,040.- นายสุชาติ,นายศุภชัย
นายโยธิน ปฏิบัติงาน
กรุ๊ป 4
             
     

   งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2548) 

ครั้งที่ วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท) หมายเหตุ
1 8-14 ก.ค.48 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง
จ.อุบลราชธาน
จ.อุบลราชธานี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯทรงปฏิบัติราชกิจฝึกบิน และประทับแรม
ณ เรือนรับรองที่ประทับค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
7,830.- นายกังวาล,นายวินะรุดนายโยธิน ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 4
2 21-26 ส.ค. 48 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อ.เมือง จ.อุบลราชธาน
จ.อุบลราชธานี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
13,146.- นายวัชระ,นายศุภชัยนายโยธิน ปฏิบัติงานกรุ๊ป4
(ต่อเนื่อง2ภารกิจ)
3 27-28  ส.ค. 48 สนามบินจังหวัดนครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม
จ.นครพนม อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารให้กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคณะ ในการตรวจเยี่ยมภัยแล้งและน้ำท่วม
ที่จังหวัดนครพนมและใกล้เคียง
             

Update :   นายสุชาติ บุตรศรีภูมิ  นช.ฟส.6  30 ส.ค.48