การจัดบริการ รถสื่อสารดาวเทียม ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  
ปีงบประมาณ 254
9

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2548)  
 ครั้งที่

วันที่ให้บริการ

สถานที่

ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท) หมายเหตุ
1 17-19  ต.ค.48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ
และปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
400.- นายสุชาติ,นายโยธิน ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 4
 
2 30 ต.ค.-1พ.ย.48 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประทานกรรมการ อำนวยการจัดงาน
แสดงดนตรีและวัฒนธรรม "สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 3 "
600.- นายกังวาล,นายโยธิน ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 4
 
             
   

 งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2549) 

ครั้งที่ วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท) หมายเหตุ
1 11-12 ก.พ.49 วัดเพี้ยราม
อ.เมือง  จ.สุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาทินัดดามาตุ 
เสด็จทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิต
5,110.- นายสังวรณ์,นายวินะรุด
นายโยธิน
 ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 4
 
2 13-15 ก.พ.49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-
มงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
อ.เมือง  จ.สุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จเยี่ยมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย่าเสพติด
5,660.- นายสุชาติ,นายศุภชัย
นายโยธิน
  ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 4
 
3 10-11 มี.ค..49 วัดโพธิ์ศรี
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
เสด็จทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน
288.- นายวัชระ,นายกังวาล
นายโยธิน
  ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 4
 
4 11-12 มี.ค..49 วัดธรรมมานุสรณ์ญาณวิสุทธิ์
บ้านระหันค่าย  อ.โนนไม้แดง
จ.นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงประกอบ ศาสนพิธีรับการถวายวัดและตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ 288.- นายสังวรณ์,นายวินะรุด
นายโยธิน
  ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 4
 
5 27-31 มี.ค..49 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่พระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชทานปริญาบัตร แก่ผูสำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉีงเหนือ
29,260.- นายสุชาติ,นายศุภชัย
นายโยธิน
  ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 5
 
31มี.ค.-3 เม.ย.49 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่พระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชทานปริญาบัตร แก่ผูสำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวัชระ,นายกังวาล
นายโยธิน
  ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 5
 
             
             

 งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2549) 

ครั้งที่

วันที่ให้บริการ

สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท) หมายเหตุ
1 21-22 มิ.ย.49 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้าน คลองเจริญสุข ต.วังทอง
กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสารแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ตามโครงการพระราชดำริ
4,560.- นายสังวรณ์,นายวินะรุด
นายโยธิน
  ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 4
 
             
     

   งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2549) 

ครั้งที่ วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท) หมายเหตุ
1 2-3 ส.ค.49 วัดโพธิ์ศรี
 ต.เมืองปัก  อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
จังหวัด
นครราชสีมา
ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสารแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
"โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว" และบริษัท อุตสาหกรรม
ไหมไทย จำกัด
480.- นายนรังสรรค์
นายสุชาติ และ
นายโยธิน  ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 4
 
2 17-18 ส.ค.49

โรงพยาบาลหนองบุญมาก
อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา

จังหวัด
นครราชสีมา
ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสารแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานเปิด อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
480.- นายกังวาล,นายศุภชัย
และ นายโยธิน  ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 4
3 10-12 ก.ย.49

โครงการชลประทานสุรินทร์
อ.
เมือง  จ.สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
4,160.- นายวัชระ,นายสังวรณ์
และ นายโยธิน  ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 6
             

Update :   นายสุชาติ บุตรศรีภูมิ  นช.ฟส.6  22/09/49