การจัดบริการ รถสื่อสารดาวเทียม ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  
ปีงบประมาณ 25
50

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2549)  
 ครั้งที่

วันที่ให้บริการ

สถานที่

ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท) หมายเหตุ
1 15-16  ต.ค.49 วัดป่าบ้านหนองปลิง
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย
 วันที่ 16 ต.ค.49 ่
600.- นายสุชาติ,นายวินะรุด
นายโยธิน 
ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 5
 
2 3-4  พ.ย.49 วัดท่าวังไทร  ต.วังหมี
อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา 
ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินและผ้าป่า
 วันที่ 4 พ.ย.49่
3,324.- นายนรังสรรค์,นายศุภชัย
นายโยธิน 
ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 5
3 26-29  พ.ย.49 เขื่อนสิรินธร
อ.สิรินธร   จ.
อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัด
 อุบลราชธานี วันที่ 27-28 พ.ย.49
13,690.- นายวัชระ,นายกังวาล
นายโยธิน 
ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 8
4 17-21 ธ.ค.49 เขื่อนอุบลรัตน์
อ.อุบลรัตน์   จ.
ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัด
 ขอนแก่น วันที่ 18-20 ธ.ค.49
  นายสังวรณ์,นายวินะรุด
นายโยธิน 
ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 8

 

 

 

              การจัดบริการ รถสื่อสารดาวเทียม ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  
        ปีงบประมาณ 2550

 งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2550)  
 ครั้งที่

วันที่ให้บริการ

สถานที่

ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท) หมายเหตุ
1 13-15  ก.พ.50 ศูนย์ฝึกและตรวจสอบ
ภาคสนามฯ
บ้านภักดีแผ่นดิน 
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  วันที่ 14 ก.พ.50
7,460.- นายสุชาติ,นายศุภชัย
นายโยธิน 
ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 8
 
2 11-12  มี.ค.50 สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์
ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน วันโคเนื้อและกระบือ
แห่งชาติ ครั้งที่ 13  วันที่ 12 มีนาคม 2550
3,576.- นายนรังสรรค์,นายกังวาล
นายโยธิน 
ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 8
   

 

 

              การจัดบริการ รถสื่อสารดาวเทียม ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  
        ปีงบประมาณ 2550

 งวดที่ 3 (เมษายน- มิถุนายน 2550)  
 ครั้งที่

วันที่ให้บริการ

สถานที่

ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท) หมายเหตุ
1 15-16  พ.ค.50 สถานีอนามัยบ้านงิ้ว
อ.ปักธงชัย
 จ.
นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร
แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินงาน "โครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัว" วันที่ 16 พ.ค.50
3,576.- นายวัชระ,นายสังวรณ์
นายโยธิน 
ปฏิบัติงาน กรุ๊ป 5

 

การจัดบริการ รถสื่อสารดาวเทียม ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  
        ปีงบประมาณ
2550

 งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2550)  
ครั้งที่

วันที่ให้บริการ

สถานที่

ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้(บาท) หมายเหตุ
ไม่มี ไม่มี ไมีมี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

Update :  04/10/50 นายสุชาติ บุตรศรีภูมิ  นช.ฟส.6