การจัดบริการ รถสื่อสารดาวเทียม ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  ปีงบประมาณ 2551
งวดที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2550 )
ครั้งที่ วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้ (บาท) การปฏิบัติงาน
1 21 - 22 ตุลาคม 2550 โรงเรียนสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ ไม่มี นายสุชาติฯ, นายวินะรุดฯ
    อ.เมือง จ.นครราชสีมา   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   นายโยธินฯ
        เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "ศาลามหามงคลเฉลิม   ใช้งาน Group 5
        พระชนมพรรษา 80 พรรษา" และทอดพระเนตร   (มท) 51685, 51785
        นิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนฯ   (TOT) 0-2281-9230
2 26 - 28 ตุลาคม 2550 วัดหนองตะเคียน จังหวัดศรีสะเกษ ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ 8,700.- นายนรังสรรค์ฯ, นายศุภชัยฯ
    อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์   นายโยธินฯ
        ทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีมหาพุทธาภิเษก   ใช้งาน Group 5
  ภาพภารกิจ   วัตถุมงคล เหรียญและผ้ายันต์สมเด็จพระเจ้าตากสิน   (มท) 51685, 51785
        มหาราช "รุ่นไพรีพินาศอริราชศรัตรูพ่าย"   (TOT) 0-2281-9230
3 5 - 6 พฤศจิกายน 2550 มหาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ ไม่มี นายวัชระฯ, นายกังวาลฯ
    วงษ์ชวลิตกุล   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญยา สิริวัฒนา   นายโยธินฯ
    อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   พรรณวดี  เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทาน   ใช้งาน Group 5
    ภาพภารกิจ   ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   (มท) 51685, 51785
        ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550   (TOT) 0-2281-9230
4 12 - 14 พฤศจิกายน 2550 มหาวิทยาลัยนครพนม กรมราชองครักษ์ ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ 11,700.- นายสังวรณ์ฯ, นายวินะรุดฯ
    อ.เมือง จ.นครพนม   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   นายโยธินฯ
    ภาพภารกิจ       (มท) 51688, 51788
            (TOT) 0-2281-9230
5 5 - 15 ธันวาคม 2550 สนามกีฬาเฉลิม จังหวัดนครราชสีมา (1) ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ 8,280.- จนท.ศสข.4(นม)ผลัดเปลี่ยน
    พระเกียรติ 80 พรรษา   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   หมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่
    5 ธันวาคม 2550   เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดสนาม   ใช้งาน Group 5
    อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550   (มท) 51685, 51785
        และ ทรงเปิดการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์   (TOT) 0-2629-4277
    ภาพภารกิจ   ครั้งที่ 24 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2550     
        (2) อำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสาร    
        ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ในระหว่าง    
        วันที่  6 - 15  ธันวาคม  2550    
6 22-23 ธันวาคม 2550 จุลดิศ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ 7,720.- นายสุชาติฯ,นายศุภชัยฯ
    อ.ปากช่อง   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   และ นายโยธินฯ
    จ.นครราชสีมา ภาพภารกิจ เสด็จมาในพื้นที่ อำเภอปากช่อง   ใช้งาน Group 5
7 23-24 ธันวาคม 2550 อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่   (มท) 51685, 51785
    อ.ปากช่อง   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   (TOT) 0-2629-4277
    จ.นครราชสีมา   เสด็จมาในพื้นที่ อำเภอปากช่อง    
งวดที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม 2551 )
ครั้งที่ วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้ (บาท) การปฏิบัติงาน
1 23-24 มกราคม 2551 วัดวชิราลงกรณวราราม จังหวัดนครราชสีมา (1) ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ 3,360.- นายนรังสรรค์ฯ,นายกังวาลฯ
    อ.ปากช่อง   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   และ นายโยธินฯ
    จ.นครราชสีมา   เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ   ใช้งาน Group 5
        พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงประกอบพิธี   (มท) 51685, 51785
    ภาพภารกิจ   ยกช่อฟ้าพระอุโบสถและ  (2)เสด็จฯทรงเปิด   (TOT) 0-2629-4277
        ป้ายนามโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม    
         ในวันที่ 24 มกราคม 2551    
2 27-28 มกราคม 2551 มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ 4,600.- นายวัชระฯ,นายสังวรณ์ฯ
  อ.วัฒนานคร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   และ นายโยธินฯ
  จ.สระแก้ว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงาน    ใช้งาน Group 5
  ภาพภารกิจ "วันสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม   (มท) 51685, 51785
        ราชกุมารี'' ครั้งที่ 21 ในวันที่ 28 มกราคม 2551   (TOT) 0-2629-4277
3 19-20 มีนาคม 2551 สวนสาธารณะ จังหวัดสระบุรี ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ 3,600.- นายสุชาติฯ,นายวินะรุดฯ
    เฉลิมพระเกียรติ   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี    และ นายโยธินฯ
    72 พรรษา   พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯทรงเบิกพระเนตร   ใช้งาน Group 5
    อ.แก่งคอย   และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บนยอดพระเกตุ   (มท) 51685, 51785
    จ.สระบุรี   พระพุทธรูปประจำอำเภอแก่งคอย    (TOT) 0-2629-4273
งวดที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน 2551 )
ครั้งที่ วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้ (บาท) การปฏิบัติงาน
1 13-15 พฤษภาคม 2551 วัดป่าศรีอภัยวัน จังหวัดเลย ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ 11,200.- นายวัชระฯ,นายกังวาลฯ
  ต.นาอ้อ    อ.เมือง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี    และ นายโยธินฯ
  จ.เลย พระวรราชาทินัดดามาตุ   ใช้งาน Group 6
  ภาพภารกิจ     (มท) 51686, 51786
            (TOT) 0-2629-4273
2 5-7 มิถุนายน 2551 บ้านลำภู  หมู่ที่ 4 จังหวัดศรีสะเกษ ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ 11,200.- นายสังวรณ์ฯ,นายศุภชัยฯ
    ต.ใจดี    อ.ขุขันธ์   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ   และ นายโยธินฯ
    จ.ศรีสะเกษ   ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ใช้งาน Group 6
    ภาพภารกิจ   เสด็จทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในโครงการ   (มท) 51686, 51786
        สายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์   (TOT) 0-2281-9230
3 7-8 มิถุนายน 2551 วัดใหม่สันติ จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ 3,360.- นายสุชาติฯ,นายวินะรุดฯ
  ต.มะเกลือใหม่  อ.สูงเนิน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จ   และ นายโยธินฯ
  จ.นครราชสีมา มาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมหาเจดีย์   ใช้งาน Group 6
    และทรงทอดผ้าป่า ในวันที่ 8 มิถุนายน 2551   (มท) 51686, 51786
        (TOT) 0-2281-9230
4 26-27 มิถุนายน 2551 โรงเรียนตำรวจ จังหวัดนครพนม ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ 10,835.- นายกังวาลฯ,นายอนวัชฯ
    ตระเวณชายแดนบ้าน   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   และ นายโยธินฯ
    หาดทรายเพ  อ.ท่าอุเทน   เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่   ใช้งาน Group 6
    ภาพภารกิจ   จังหวัดนครพนม   (มท) 51686, 51786
            (TOT) 0-22819645
5 28-29 มิถุนายน 2551 ไร่องุ่นกราน-มองเต้ จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ 3,360.- นายวัชระฯ,นายวินะรุดฯ
    ต.ดงพญาเย็น   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ   และ นายโยธินฯ
    อ.ปากช่อง   ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ใช้งาน Group 6
      เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร   (มท) 51686, 51786
        รัศมีโชติ   (TOT) 0-22819645
งวดที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2551 )
ครั้งที่ วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้ (บาท) การปฏิบัติงาน
1 14-15 กรกฎาคม 2551 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ 360.- นายlสังวรณ์ฯ,นายศุภชัยฯ
    อ.เมือง   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญยา สิริวัฒนา   และ นายโยธินฯ
    ภาพภารกิจ   พรรณวดี  เสด็จมาทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น   ใช้งาน Group 6
        ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551   (มท) 51686, 51786
            (TOT) 0-22819645
2 18-19 กรกฎาคม 2551 ภูพิมาน รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ 3,360.- นายสุชาติฯ,นายอนวัชฯ
    อ.ปากช่อง   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์   และ นายโยธินฯ
        เสด็จทรงเป็นวิทยากรประธานคำแนะนำ   ใช้งาน Group 6
        โครงการ Art for all   (มท) 51686, 51786
        ในวันที่19 กรกฎาคม 2551   (TOT) 0-22819645
3 31 กรกฎาคม  2551 โครงการชลประทาน จังหวัดสุรินทร์ ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ 9,200.- นายกังวาลฯ,นายวินะรุดฯ
  ถึง 2 สิงหาคม  2551 จังหวัดสุรินทร์   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   และ นายโยธินฯ
    (ห้วยเสนง)  อ.เมือง   อัครราชกุมารี  เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ   ใช้งาน Group 6[repeater]
        ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และ จ.ศรีสะเกษ   (มท) 51686, 51786
            (TOT) 0-2629 4275
4 9-10 สิงหาคม  2551 ปราสาทหินพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ ไม่มี นายวัชระฯ,นายสังวรณ์ฯ
    อ.เมือง   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์   และ นายโยธินฯ
        เสด็จทรงทัศนศึกษาประกอบการศึกษาวิชา   ใช้งาน Group 6[repeater]
        ศิลปะโบราณ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2551   (มท) 51686, 51786
            (TOT) 0-2629 4276
Update : นายสุชาติ  บุตรศรีภูมิ  13 สิงหาคม 2551