การจัดบริการ รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - ธันวาคม ๒๕๕๖)
ครั้งที่ วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้ (บาท) การปฏิบัติงาน
 ๑๓ - ๑๔ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่าพหลโยธิน ศสส.สป. ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ เบี้ยเลี้ยง=๗๒๐.๐๐ บาท นายวินะรุดฯ , นายธีระยุทธฯ 
   พ.ย.๕๖ อำเภอเมือ จังหวัดลพบุรี   พระเจ้าววงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พัก=๒,๔๐๐.๐๐ บาท และนายโยธินฯ
        เสด็จไปทรงศึกษาดูงานของหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๙๒   ค่าน้ำมัน=๑,๓๖๑.๗๐ บา ๕๑๖๘๗ , ๕๑๗๘๗
        ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี   ๐- ๒๖๒๙-๔๒๗๔
ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๗)
ครั้งที่ วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้ (บาท) การปฏิบัติงาน
 ๓๐ ธ.ค.๕๖ วัดใหม่สันติ จังหวัด ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เบี้ยเลี้ยง=๑,๔๔๐.๐๐ บาท นายศุภชัยฯ , นายโยธินฯ 
    ถึง  ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติธรรมและประทับแรม ณ วัดใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่  ที่พัก=๓,๒๐๐.๐๐ บาท ๕๑๖๘๗ , ๕๑๗๘๗
     ๑ ม.ค.๕๗ จังหวัดนครราชสีมา   อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ค่าน้ำมัน=๒,๔๒๐.๘๐ บาท ๐- ๒๖๒๙-๔๒๗๗
3 ๑๖ - ๑๗  ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ศสส.สป. ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ เบี้ยเลี้ยง=๔๔๐.๐๐ บาท นายวัชระฯ , นายโยธินฯ 
  มค.๕๗ แห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พัก=๑,๖๐๐.๐๐ บาท ๕๑๖๘๗ , ๕๑๗๘๗
    จังหวัดสระบุรี   เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ค่าน้ำมัน=๒,๓๖๐.๒๘ บาท ๐- ๒๒๘๑-๙๖๔๕
        ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี    
ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๕๗ - มิถุนายน ๒๕๕๗)
ครั้งที่ วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้ (บาท) การปฏิบัติงาน
๒๖ - ๓๑ เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น  ศสส.สป. ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  เบี้ยเลี้ยง=๓,๓๖๐.๐๐ บาท นายกังวาลฯ , นายโยธิน
  พ.ค.๕๗ เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   อัครราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี ที่พัก=๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท ๕๑๗๘๓ , ๐ ๒๙๖ ๔๒๗๓
        นครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในพี้นที่จังหวัดชัยภูมิ บึงกาฬ ร้อยเอ้ด และจังหวัดเลย โดยประแรม ณ ค่าน้ำมัน=๔,๒๙๙.๗๖ บาท Repeater
        เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี    
๒๘ - ๓๐ พื้นที่เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร  ศสส.สป. ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เบี้ยเลี้ยง=๑,๔๔๐.๐๐ บาท นายศุภชัยฯ , นายแสงอรุณฯ
  พ.ค.๕๗ จังหวัดอุบลราชธานี   เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยประทับแรม ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิริน ที่พัก=๓,๒๐๐.๐๐ บาท ๕๑๖๖๕ , ๕๑๖๖๖ 
        จังหวัดอุบลราชธานี  ค่าน้ำมัน=๓,๖๐๓. บาท ๐ ๒๒๑๘ ๙๒๓๐ และ  Repeater
 ๑๐ - ๑๒ ศูนย์ลำเลียงผู้บาดเจ็บทางอากาศ ศสส.สป. สนับสนุนการฝึกการบริหารวิกกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ (C-MEX14) เบี้ยเลี้ยง=๑,๔๔๐.๐๐ บาท นายสังวรณ์ฯ , นายโยธินฯ
  มิ.ย. หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๕๔ อำเภอปราสาท   ณ ศูนย์ลำเลียงผู้บาดเจ็บทางอากาศ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๔ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่พัก=๔,๘๐๐.๐๐ บาท ๕๑๗๘๓
   ๒๕๕๗ จังหวัดสุรินทร์     ค่าน้ำมัน=๒,๒๔๒๐.๘๐ บาท ๐ ๒๖๒๙ ๔๒๗๓ และ  Repeater
ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๗)
ครั้งที่ วันที่ให้บริการ สถานที่ ผู้รับบริการ ภารกิจ งบที่ใช้ (บาท) การปฏิบัติงาน
๑๐ วัดใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ จังหวัด ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เบี้ยเลี้ยง=๔๘๐.๐๐ บาท นายธีรยุทธิ์ฯ , นายโยธิน
  ส.ค.๒๕๕๗ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ วัดใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ค่าน้ำมัน=๑,๒๐๔.๘๐ บาท ๕๑๗๘๓ , ๕๑๖๘๓
            ๐ ๒๙๖ ๔๒๗๓
๑๗ - ๑๘ วัดกระทิง ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัด ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่  เบี้ยเลี้ยง=๙๖๐.๐๐ บาท นายวินะรุดฯ , นายโยธินฯ
  ส.ค .๒๕๕๗ จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศ ที่พัก=๓,๒๐๐.๐๐ บาท ๕๑๗๘๑
        พระประธานประจำศาลาลัทรงเปิดแพรคลุมป้ายศาลาโสมสวลี ๕๒ ปี ณ วัดกระทิง ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ  ค่าน้ำมัน=๓,๗๑๕.๘๐ บาท ๐ ๒๖๒๙ ๔๒๗๑
        จังหวัดศรีสะเกษ    
 ๑๔ - ๑๕ โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ ศสส.สป. ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เบี้ยเลี้ยง=๑,๔๔๐.๐๐ บาท นายวัชระฯ , นายโยธินฯ
   ก.ย. ๒๕๕๗ จังหวัดชัยภูมิ   เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ที่พัก=๓,๒๐๐.๐๐ บาท ๕๑๗๘๒ , ๕๑๖๘๒ 
          ค่าน้ำมัน=๓,๖๐๓. บาท ๐ ๒๖๒๙ ๔๒๗๒ 
 Update โดย  นายกังวาล  ยะสูงเนิน นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ๑๘๑๕๐๐ กันยายน ๒๕๕๗