รายงานความเข้ากันได้สำหรับ sat_2557.xls
ทำงานบน 1/3/2014 11:31
คุณลักษณะต่อไปนี้ในสมุดงานนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Excel รุ่นก่อนหน้า คุณลักษณะเหล่านี้อาจสูญหายหรือลดความสามารถลงเมื่อคุณบันทึกสมุดงานนี้ในรูปแบบแฟ้มรุ่นก่อนหน้านี้
ความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง จำนวนที่เกิดขึ้น
มีบางเซลล์หรือลักษณะในสมุดงานนี้มีการจัดรูปแบบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบแฟ้มที่เลือก รูปแบบเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงที่สุดที่มีอยู่     26