ข้อมูลโทรศัพท์ของ สถานีสื่อสารจังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ 2548

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.นครราชสีมา   เลขหมายคงเหลือ
Digital Analog    Digital  Analog
 มี   ติดตั้งแล้ว    มี   ติดตั้งแล้ว   ติดตั้งเดือนนี้   หน่วยงานที่ติดตั้ง    จำนวน จำนวน  Port เสีย 
ตุลาคม 2547                    
พฤศจิกายน                    
ธันวาคม                    
มกราคม 2548                    
กุมภาพันธ์                    
มีนาคม                    
เมษายน                    
พฤษภาคม - - 16 6 - -   - 10 -
มิถุนายน - - 16 6 - -   - 10 -
กรกฎาคม - - 16 6 - -   - 10 -
สิงหาคม - - 16 6 - -   - 10 -
กันยายน - - 16 6 - -   - 10 -
 

 

ข้อมูลโทรศัพท์ของ สถานีสื่อสารจังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ 2549

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.นครราชสีมา   เลขหมายคงเหลือ
Digital Analog    Digital  Analog
 มี   ติดตั้งแล้ว    มี   ติดตั้งแล้ว   ติดตั้งเดือนนี้   หน่วยงานที่ติดตั้ง    จำนวน จำนวน  Port เสีย 
ตุลาคม 2548 - - 16 6 - -   - 10 -
พฤศจิกายน - - 16 6 - -   - 10 -
ธันวาคม - - 16 6 - -   - 10 -
มกราคม 2549 - - 16 6 - -   - 10 -
กุมภาพันธ์ - - 16 6 - -   - 10 -
มีนาคม - - 16 6 - -   - 10 -
เมษายน - - 16 6 - -   - 10 -
พฤษภาคม - - 16 6 - -   - 10 -
มิถุนายน - - 16 6 - -   - 10 -
กรกฎาคม - - 16 6 - -   - 10 -
สิงหาคม - - 16 6 - -   - 10 -
กันยายน - - 16 6 - -   - 10 -

 

ข้อมูลโทรศัพท์ของ สถานีสื่อสารจังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ 2550

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.นครราชสีมา   เลขหมายคงเหลือ
Digital Analog    Digital  Analog
 มี   ติดตั้งแล้ว    มี   ติดตั้งแล้ว   ติดตั้งเดือนนี้   หน่วยงานที่ติดตั้ง    จำนวน จำนวน  Port เสีย 
ตุลาคม 2549 - - 16 6 - -   - 10 -
พฤศจิกายน - - 16 6 - -   - 10 -
ธันวาคม - - 16 6 - -   - 10 -
มกราคม 2550 - - 16 6 - -   - 10 -
กุมภาพันธ์ - - 16 6 - -   - 10 -
มีนาคม - - 16 6 - -   - 10 -
เมษายน - - 16 6 4 ตรวจสอบภายใน
36025
กอ.รมน.จ.นม.
36083
ชุมสาย สนจ.นม.
36048 , 36049

 

  - 2 2
พฤษภาคม - - 16 10 - -   - 2 2
มิถุนายน - - 16 10 - -   - 2 2
กรกฎาคม - - 16 10 - -   - 2 2
สิงหาคม - - 16 10 - -   - 2 2
กันยายน                    

 

  หน่วยงานที่ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.นครราชสีมา  
ลำดับที่ สังกัดกระทรวง จำนวน (เลขหมาย)
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
รวมทั้งสิ้น  

Update : กังวาล ยะสูงเนิน  061025 ก.ย. 2550