ข้อมูลโทรศัพท์ของ สถานีสื่อสารจังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ 2548

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.สุรินทร์   เลขหมายคงเหลือ
Digital Analog    Digital  Analog
 มี   ติดตั้งแล้ว    มี   ติดตั้งแล้ว   ติดตั้งเดือนนี้   หน่วยงานที่ติดตั้ง    จำนวน จำนวน  Port เสีย 
ตุลาคม 2547 8 2 120 108 - -   6 9 3
พฤศจิกายน 8 2 120 108 - -   6 9 3
ธันวาคม 8 2 120 108 - -   6 9 3
มกราคม 2548 8 2 120 108 - -   6 9 3
กุมภาพันธ์ 8 2 120 108 - -   6 9 3
มีนาคม 8 2 120 108 - -   6 9 3
เมษายน 8 2 120 108 - -   6 9 3
พฤษภาคม 8 2 120 108 - -   6 9 3
มิถุนายน 8 2 120 1108 - -   6 9 3
กรกฎาคม 8 2 120 108 - -   6 9 3
สิงหาคม 8 2 120 108 - -   6 9 3
กันยายน 8 2 120 108 - -   6 9 3

 

ข้อมูลโทรศัพท์ของ สถานีสื่อสารจังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ 2549

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.สุรินทร์   เลขหมายคงเหลือ
Digital Analog    Digital  Analog
 มี   ติดตั้งแล้ว    มี   ติดตั้งแล้ว   ติดตั้งเดือนนี้   หน่วยงานที่ติดตั้ง    จำนวน จำนวน  Port เสีย 
ตุลาคม 2548 8 2 120 108 - -   6 9 3
พฤศจิกายน 8 2 120 108 - -   6 9 3
ธันวาคม 8 2 120 108 - -   6 9 3
มกราคม 2549 8 2 120 108 - -   6 9 3
กุมภาพันธ์ 8 2 120 108 - -   6 9 3
มีนาคม 8 2 120 108 - -   6 9 3
เมษายน 8 2 120 108 - -   6 9 3
พฤษภาคม 8 2 120 108 - -   6 9 3
มิถุนายน 8 2 120 108 - -   6 9 3
กรกฎาคม 8 2 120 108 - -   6 9 3
สิงหาคม 8 2 120 108 - -   6 9 3
กันยายน 8 2 120 108 - -   6 9 3

ข้อมูลโทรศัพท์ของ สถานีสื่อสารจังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ 2550

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.สุรินทร์   เลขหมายคงเหลือ
Digital Analog    Digital  Analog
 มี   ติดตั้งแล้ว    มี   ติดตั้งแล้ว   ติดตั้งเดือนนี้   หน่วยงานที่ติดตั้ง    จำนวน จำนวน  Port เสีย 
ตุลาคม 2549 8 2 120 108 - -   6 9 3
พฤศจิกายน 8 2 120 108 - -   6 9 3
ธันวาคม 8 2 120 108 - -   6 9 3
มกราคม 2550 8 2 120 108 - -   6 9 3
กุมภาพันธ์ 8 2 120 108 - -   6 9 3
มีนาคม 8 2 120 108 - -   6 9 3
เมษายน 8 2 120 108 - -   6 9 3
พฤษภาคม 8 2 120 108 - -   6 9 3
มิถุนายน 8 2 120 108 - -   6 9 3
กรกฎาคม 8 2 120 108 - -   6 9 3
สิงหาคม 8 2 120 108 - -   6 9 3
กันยายน                    

 

  หน่วยงานที่ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.สุรินทร์ 
ลำดับที่ สังกัดกระทรวง จำนวน (เลขหมาย)
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
รวมทั้งสิ้น  

Update : กังวาล ยะสูงเนิน  061010  ก.ย.  2550