ข้อมูลโทรศัพท์ของ สถานีสื่อสารจังหวัดอุบลราชธานี
                                                                                   ประจำปีงบประมาณ 2548
                                                   

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.อุบลราชธานี   เลขหมายคงเหลือ
Digital Analog    Digital  Analog
 มี   ติดตั้งแล้ว    มี   ติดตั้งแล้ว   ติดตั้งเดือนนี้   หน่วยงานที่ติดตั้ง    จำนวน จำนวน  Port เสีย 
ตุลาคม 2547 8 1 136 133 - -   7 - 3
พฤศจิกายน 8 2 120 97 - -   7 - 3
ธันวาคม 8 2 120 97 - -   7 - 3
มกราคม 2548 8 2 120 97 - -   7 - 3
กุมภาพันธ์ 8 2 120 97 - -   7 - 3
มีนาคม 8 2 120 97 - -   7 - 3
เมษายน 8 2 120 97 - -   7 - 3
พฤษภาคม 8 2 120 97 - -   7 - 3
มิถุนายน 8 2 120 97 - -   7 - 3
กรกฎาคม 8 2 120 97 - -   7 - 3
สิงหาคม 8 2 120 97 - -   7 - 3
กันยายน 8 2 120 97 - -   7 - 3

 

ข้อมูลโทรศัพท์ของ สถานีสื่อสารจังหวัดอุบลราชธานี
                                                                                   ประจำปีงบประมาณ 2549
                                                   

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.อุบลราชธานี   เลขหมายคงเหลือ
Digital Analog    Digital  Analog
 มี   ติดตั้งแล้ว    มี   ติดตั้งแล้ว   ติดตั้งเดือนนี้   หน่วยงานที่ติดตั้ง    จำนวน จำนวน  Port เสีย 
ตุลาคม 2548 8 1 136 133 - -   7 - 3
พฤศจิกายน 8 2 120 97 - -   7 - 3
ธันวาคม 8 2 120 97 - -   7 - 3
มกราคม 2549 8 2 120 97 - -   7 - 3
กุมภาพันธ์ 8 2 120 97 - -   7 - 3
มีนาคม 8 2 120 97 - -   7 - 3
เมษายน 8 2 120 97 - -   7 - 3
พฤษภาคม 8 2 120 97 - -   7 - 3
มิถุนายน 8 2 120 97 - -   7 - 3
กรกฎาคม 8 2 120 97 - -   7 - 3
สิงหาคม 8 2 120 97 - -   7 - 3
กันยายน 8 2 120 97 - -   7 - 3

ข้อมูลโทรศัพท์ของ สถานีสื่อสารจังหวัดอุบลราชธานี
                                                                                   ประจำปีงบประมาณ 2550
                                                   

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.อุบลราชธานี   เลขหมายคงเหลือ
Digital Analog    Digital  Analog
 มี   ติดตั้งแล้ว    มี   ติดตั้งแล้ว   ติดตั้งเดือนนี้   หน่วยงานที่ติดตั้ง    จำนวน จำนวน  Port เสีย 
ตุลาคม 2549 8 1 136 133 - -   7 - 3
พฤศจิกายน 8 2 120 97 - -   7 - 3
ธันวาคม 8 2 120 97 - -   7 - 3
มกราคม 2550 8 2 120 97 - -   7 - 3
กุมภาพันธ์ 8 2 120 97 - -   7 - 3
มีนาคม 8 2 120 97 - -   7 - 3
เมษายน 8 2 120 97 - -   7 - 3
พฤษภาคม 8 2 120 97 - -   7 - 3
มิถุนายน 8 2 120 97 - -   7 - 3
กรกฎาคม 8 2 120 97 - -   7 - 3
สิงหาคม 8 2 120 97 - -   7 - 3
กันยายน                    

 

 

  หน่วยงานที่ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ของ สสจ.อุบลราชธานี  
ลำดับที่ สังกัดกระทรวง จำนวน (เลขหมาย)
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
รวมทั้งสิ้น  

Update : กังวาล ยะสูงเนิน   061000 ก.ย. 2550