จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
 

 ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ของ ศสข.4 (นม)   เลขหมายคงเหลือ
  ระบบ Digital    ระบบ Analog    Digital  Analog
  มี     ติดตั้งแล้ว      มี       ติดตั้งแล้ว    ติดตั้งเดือนนี้    หน่วยงานที่ติดตั้ง      จำนวน  จำนวน    Port เสีย 
ปีงบประมาณ 2548
ตุลาคม 2547 8 3 320 216 - -   5 81 16
พฤศจิกายน 8 3 320 216 - -   5 81 16
ธันวาคม 8 3 320 216 - -   5 81 16
มกราคม 2548 8 3 320 216 1 ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
หมายเลข 36549
  5 80 16
กุมภาพันธ์ 8 3 320 217 1 ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
หมายเลข 36546
  5 79 16
มีนาคม 8 3 320 218 - -   5 79 16
เมษายน 8 3 320 218 - -   5 79 16
พฤษภาคม 8 3 320 218 - -   5 79 16
มิถุนายน 8 3 320 218 - -   5 79 16
กรกฎาคม 8 3 320 218 - -   5 79 16
สิงหาคม 8 3 320 218 - -   5 79 16
กันยายน 8 3 320 218 - -   5 79 16
ปีงบประมาณ 2549
ตุลาคม 2548 8 3 320 218 - -   5 79 16
พฤศจิกายน 8 3 320 218 - -   5 79 16
ธันวาคม 8 3 320 218 2 ศูนย์การเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเลข  36628, 36629
  5 77 16
มกราคม 2549 8 3 320 220 1 หน่วยบินตำรวจ   หมายเลข 36517   5 76 16
กุมภาพันธ์ 8 3 320 221 - -   5 76 16
มีนาคม 8 3 320 221 - -   5 76 16
เมษายน 8 3 320 221 1  RAS 30 Ports (CISCO AS5300)     5 75 16
พฤษภาคม 8 3 320 222 - -   5 75 16
มิถุนายน 8 3 320 222 - -   5 75 16
กรกฎาคม 8 3 320 222 - -   5 75 16
สิงหาคม 8 3 320 222 - -   5 75 16
กันยายน 8 3 320 222 - -   5 75 16
ปีงบประมาณ 2550
ตุลาคม 2549 8 3 320 222 - -   5 75 16
พฤศจิกายน 8 3 320 222 - -   5 75 16
ธันวาคม 8 3 320 222 - -   5 75 16
มกราคม 2550 8 3 320 222 - -   5 75 16
กุมภาพันธ์ 8 3 320 222

รื้อถอน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   5 76 16

ยกเลิก

Night Service 36555  ( ศสข.4 )   5 77 16
มีนาคม 8 3 320 220 - -   5 77 16
เมษายน 8 3 320 220 - -   5 77 16
พฤษภาคม 8 3 320 220 - -   5 77 16
มิถุนายน 8 3 320 220 - -   5 77 16
กรกฎาคม 8 3 320 220 รื้อถอน ศาลจังหวัดอำเภอสีคิ้ว (36666 , 36667)   5 79 16
สิงหาคม 8 3 320 218 - -   5 79 16
กันยายน 8 3 320 218 - -   5 79 16
 

 

  หน่วยงานที่ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ของ ศสข.4 (นม) 

 ลำดับที่  สังกัดกระทรวง  จำนวน (เลขหมาย) 
1 มหาดไทย 80
2 กลาโหม 40
3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 23
4 สำนักงานศาลยุติธรรม 18
5 สาธารณสุข 15
6 เกษตรและสหกรณ์ 7
7 ยุติธรรม 6
8 สำนักนายกรัฐมนตรี 6
9 แรงงานและสวัสดิการสังคม 5
10 การคลัง 4
11 ศึกษาธิการ 3
12 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2
13 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2
14 สภากาชาดไทย 2
15 การท่องเที่ยวและกีฬา 2
16 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
17 คมนาคม 1
18 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
19 อุตสาหกรรม 1
รวมทั้งสิ้น 218


Update
: กังวาล ยะสูงเนิน  041138  ตุลาคม 2550