ประมวลภาพนิ่ง การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอดเดิมมาเป็นหลอดประหยัดไฟ

   
 

 

 

 

  ...Korat Team Working... 

วินะรุด :  110153

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  ถ.กำแหงสงคราม  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทร.(มท) 36400  หรือ  โทร.(TOT) 0-4424-0700

E-mail :  anawat_thi@moi.go.th