ประมวลภาพนิ่ง การตรวจเยี่ยม ติดตั้ง ตรวจซ่อม และ บำรุงรักษา
สถานีสื่อสารจังหวัดลูกข่าย ( บร. สร. ศก. อบ. )
6 - 9 กันยายน 2553

   

 

  ...Korat Team Working... 

วินะรุด :  13 ก.ย.53

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  ถ.กำแหงสงคราม  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทร.(มท) 36400  หรือ  โทร.(TOT) 0-4424-0700

E-mail : zonel4@moi.go.th