เจ้าหน้าที่ ศสข.4 (นม) เข้าตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในจวน ผวจ.นม.
ทำการเปลี่ยนชุดหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 15 ชุด และ ปลั๊กไฟ จำนวน 5 จุด
1 ตุลาคม 2553

   

 

  ...Korat Team Working... 

วินะรุด :  8 ต.ค.53

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  ถ.กำแหงสงคราม  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทร.(มท) 36400  หรือ  โทร.(TOT) 0-4424-0700

E-mail : zonel4@moi.go.th