ก่อนการปฏิบัติงาน

ภาพบรรยากาศขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (วันแรก)
ภาพบรรยากาศขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (วันที่สอง)

การปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยด้วยดี ดังภาพที่ปรากฎให้เห็นนี้

 

 

   

 

  ...Korat Team Working... 

วินะรุด :  16 ส.ค.54